Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

Balbharti Maharashtra State Board Class 6 Marathi Solutions Sulabhbharati Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला! Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला! (कविता)

Marathi Sulabhbharti Class 6 Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला! Textbook Questions and Answers

1. खालील प्रश्नांची एक दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा.

प्रश्न अ.
विजा केव्हा चमकल्या?
उत्तर:
विजा ऐन दुपारी चमकल्या.

प्रश्न आ.
सुटलेला वारा कसा होता?
उत्तर:
सुटलेला वारा भणाणवारा होता.

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

प्रश्न इ.
पाऊस आल्यामुळे आजोबांनी काय केले?
उत्तर:
पाऊस आल्यामुळे आजोबांनी छत्री शिवली.

प्रश्न ई.
आलेल्या पावसामुळे बाबांनी चडफड का केली?
उत्तर:
बाबांना आधीच उशीर झाला होता व त्यातच पाऊस पडला म्हणून बाबांनी चडफड केली.

प्रश्न उ.
पावसामुळे आईचे कोणते नुकसान झाले?
उत्तर:
पावसामुळे आईचे पापड भिजले.

2.

प्रश्न अ.
शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधा व लिहा. उदा., वारा-गारा
उत्तर:
(अ) कुत्री – छत्री
(आ) गिल्ला – किल्ला
(इ) पापड – चडफड
(ई) पळा – घोटाळा
(उ) कुट्टी – सुट्टी

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

प्रश्न आ.
कडकड, चडफड, तडफड यांसारखे आणखी शब्द तयार करा.
उत्तर:

 1. धडधड
 2. गडगड
 3. बडबड
 4. खडखड
 5. रडरड
 6. गडबड
 7. पडझड

3. खालील शब्दांचे वचन बदला.

प्रश्न 1.
खालील शब्दांचे वचन बदला.
उत्तर:
(अ) माणूस – माणसे
(आ) गाय – गाई
(इ) दप्तर – दप्तरे
(ई) पाणी – पाणी
(उ) वह्या – वही
(ऊ) पत्र – पत्रे

4. अचानक आलेल्या पावसामुळे तुमची कधी फजिती झाली आहे का? तो प्रसंग वर्गात सांगा. 

प्रश्न अ.
अचानक आलेल्या पावसामुळे तुमची कधी फजिती झाली आहे का? तो प्रसंग वर्गात सांगा.
उत्तर:
एकदा ताई आणि मी बाजारात गेलो होतो. अचानक पाऊस आला. छत्र्या नव्हत्या. आम्ही झाडाखाली उभे राहीलो पण पूर्ण भिजलो होतो. रस्त्यात पाणी तुंबले होते. रिक्षा बंद झाल्या होत्या. दोघे कसेबसे घरी पोहोचलो. आईने पापड, मिरच्या वाळवण ठेवले होते. तेही भिजले. बाबांना घरी यायला खूप उशीर झाला. बाहेर वाळत घातलेले कपडेही भिजले. पावसामुळे खूप धावपळ झाली.

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

5. अचानक आलेल्या पावसामुळे दिवाळीत तुम्ही केलेल्या तयारीचे कोणकोणते नुकसान होते ते चार-पाच वाक्यात लिहा.

प्रश्न अ.
अचानक आलेल्या पावसामुळे दिवाळीत तुम्ही केलेल्या तयारीचे कोणकोणते नुकसान होते ते चार-पाच वाक्यात लिहा.
उत्तर:
दिवाळीत आम्ही सर्व मुलांनी मिळून किल्ला बांधला होता. त्यावर शिपाई, रखवालदार ठेवले होते. मातीच्याच प्रतिमा असल्याने त्या तुटून गेल्या. किल्ला ढासळला. ताईने दारात काढलेली रांगोळी पुसली गेली. आमचे फटाकेही भिजले.

6. सुरुवातीला एक वाक्य दिले आहे. तुमच्या मनाने पुढील वाक्ये लिहा. 

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला! 1

प्रश्न अ.
रिमझिम पाऊस पडत होता.
उत्तर:

 1. पाणी झुळझुळ वाहत होते.
 2. खारूताई झाडावर सरसर चढली.
 3. गांधीजी झरझर चालत जात.
 4. आजीचे हात थरथर कापत होते.

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

प्रश्न आ.
रिक्षा खडखड करत थांबली.
उत्तर:

 1. मुले भरभर चालत होती.
 2. पंख्याची घरघर सुरू होती.
 3. हृदय धडधड करीत होते.
 4. पंखांची फडफड थांबली.

7. ‘वारा’ या शब्दाशी संबंधित आलेले शब्द वाचा. त्यांचा वाक्यात उपयोग करा. उदा. भणाणणारा वारा सुटला होता.

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला! 2

प्रश्न अ.
‘वारा’ या शब्दाशी संबंधित आलेले शब्द वाचा. त्यांचा वाक्यात उपयोग करा. उदा. भणाणणारा वारा सुटला होता.
उत्तरः

 1. मंदमंद – पहाटे मंदमंद वारा सुटला होता.
 2. गिरक्या – मैदानात वाऱ्याच्या गिरक्या येत होत्या.
 3. जोरदार – जोरदार मोसमी वारे सुटले होते.
 4. थंडगार – हिमालयाचा वारा थंडगार होता.
 5. झोंबणारा – हिवाळ्यात नदीकाठचा वारा झोंबणारा होता.

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

8. पापड कशाकशापासून बनवले जातात याची माहिती आईला विचारून लिहा. 

प्रश्न अ.
पापड कशाकशापासून बनवले जातात याची माहिती आईला विचारून लिहा.
उत्तर:
पापड विविध प्रकारचे असतात. उडदाची डाळ, मिरे यांपासून उडदाचे पापड बनतात. तांदळापासून तांदळाचे पापड बनतात. काही पापड पोयांपासून तर काही नाचणीपासून बनतात. साबूदाण्यापासून व बटाट्यापासूनही उपवासाचे पापड बनतात.

9. उन्हाळ्यांमध्ये वाळवून साठवण्याचे कोणकोणते पदार्थ आई करते ते लिहा. 

प्रश्न अ.
उन्हाळ्यांमध्ये वाळवून साठवण्याचे कोणकोणते पदार्थ आई करते ते लिहा.
उत्तर:
उन्हाळ्यात वाळवून साठवण्याचे पदार्थ – पापड, कुर्डया, सांडगे, शेवया, मिरच्या, आंबापोळी, फणसपोळी, उपवासाच्या चकल्या, उपवासाचे पापड, आमचूर, बोरकूट इ.

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

10. पावसाळा सुरु होताच तुम्ही पावसातून बचाव करण्यासाठी कोणकोणती पूर्वतयारी करता?
उदा. छत्री खरेदी करणे.

प्रश्न अ.
पावसाळा सुरु होताच तुम्ही पावसातून बचाव करण्यासाठी कोणकोणती पूर्वतयारी करता?
उदा. छत्री खरेदी करणे.
उत्तर:
1. रेनकोट, चपला खरेदी करणे.
Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला! 3
2. घराची डागडुजी करणे, दुरुस्ती करणे.
3. वाहने गंजू नये त्यासाठी उपाय करणे.

Marathi Sulabhbharti Class 6 Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला! Important Additional Questions and Answers

रिकाम्या जागी कवितेतील योग्य शब्द लिहा.
प्रश्न 1.

 1. ……………….. भणाण वारा.
 2. दिवाळीतला ………………..
 3. आजोबांनी ………………..
 4. बाबा गेले ………………..
 5. ……………….. पापड
 6. हसत म्हणाल्या ………………..
 7. ‘………………..’, शाळेला सुट्टी!

उत्तर:

 1. कडाड कडकड
 2. खचला किल्ला
 3. शिवली छत्री
 4. करीत चडफड
 5. आईचेही भिजले
 6. मॅडम कुट्टी
 7. चला पळा.

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

प्रश्न 2.
एका शब्दांत उत्तरे लिहा.

 1. ऐन दुपारी चमकल्या
 2. जिकडे तिकडे
 3. भुंकत सुटली सगळी
 4. मुलांनी केला एकच

उत्तर:

 1. विजा
 2. गारा
 3. कुत्री
 4. गिल्ला

खालील प्रश्नांची एक दोन वाक्यांत उत्तरे लिहा.

प्रश्न 1.
मॅडम हसत काय म्हणाल्या?
उत्तर:
मॅडम म्हणाल्या, ‘चला पळा, शाळेला सुट्टी!’

खालील प्रश्नांची दोन-तीन वाक्यांत उत्तरे लिहा.

प्रश्न 1.
ऐन दुपारी काय झाले?
उत्तर:
ऐन दुपारी विजा कडाड कडकड चमकल्या. भणाण वारा सुटला. जिकडे तिकडे गारा पडू लागल्या व पाऊस
पडू लागला.

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

प्रश्न 2.
पावसामुळे काय काय झाले?
उत्तर:
ऐन दुपारी पाऊस पडला. दिवाळीतला किल्ला खचला. सगळी कुत्री भुंकत सुटली. आजोबांनी छत्री शिवली. बाबांना आधीच उशीर झाला होता, त्यातच पावसाने घोटाळा केला. ते चडफड करीतच गेले. आईचे पापड भिजले.

प्रश्न 3.
शाळेतील मुलांनी गिल्ला का केला?
उत्तर:
अचानक दुपारी पाऊस पडू लागला. सर्व मुलांना मजा वाटली. त्यातच मॅडमनी शाळेला सुट्टी दिली. त्या आनंदात मुलांनी गिल्ला केला.

व्याकरण व भाषाभ्यास:

प्रश्न 1.
खालील शब्दांचे वचन बदला.

 1. छत्री
 2. कुत्री
 3. वीज
 4. किल्ला

उत्तर:

 1. छत्र्या
 2. कुत्रा
 3. विजा
 4. किल्ले

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

जोड्या जुळवा.

प्रश्न 1.

‘अ’ गट ‘ब’ गट
1. आजोबा (अ) आई
2. मॅडम (ब) कुत्रा
3. बाबा (क) सर
4. कुत्री (ड) आजी

उत्तर:

‘अ’ गट ‘ब’ गट
1. आजोबा (ड) आजी
2. मॅडम (क) सर
3. बाबा (अ) आई
4. कुत्री (ब) कुत्रा

शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधा व लिहा.
उदा. वारा – गारा

प्रश्न 1.
1. जिकडे
2. आला
उत्तर:
1. तिकडे
2. केला

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

प्रश्न 2.
‘पाऊस’ या शब्दाशी संबंधित आलेले शब्द वाचा. त्यांचा वाक्यात उपयोग करा.
Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला! 4
उत्तर:

 1. मुसळधार – मुसळधार पावसाने पूर आला.
 2. रिपरिप – दिवसभर रिपरिप पाऊस होता.
 3. झराळ – झराळ पावसात आम्ही ओलेचिंब झालो.
 4. धोंधों – धोंधों पावसाने गावाचे नुकसान झाले.
 5. रिमझिम – मुलांना रिमझिम पावसात भिजायला आवडते.

प्रश्न 3.
खालील शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा.

 1. खचणे
 2. चडफड
 3. गिल्ला
 4. ऐन दुपारी
 5. भिजणे

उत्तर:

 1. ढासळणे
 2. राग
 3. गोंगाट, गोंधळ
 4. भर दुपारी
 5. ओले होणे

Maharashtra Board Class 6 Marathi Solutions Chapter 3 पाऊस आला! पाऊस आला!

प्रश्न 4.
खालील शब्दांचे विरूद्धार्थी अर्थाचे शब्द लिहा.

 1. भिजणे
 2. आला
 3. शिवणे
 4. खचणे
 5. उशीर

उत्तर:

 1. वाळणे
 2. गेला
 3. उसवणे
 4. उभारणे
 5. लवकर

पाऊस आला! पाऊस आला! Summary in Marathi

काव्य परिचय:

प्रस्तुत कवितेत पडणाऱ्या गारा, पावसामुळे आई बाबांची उडालेली तारांबळ, शाळेला मिळालेल्या सुट्टीचा आनंद वर्णन केला आहे.

शब्दर्थ:

 1. ऐन दुपारी – भर दुपारी (in the afternoon)
 2. खचला – ढासळला (collapse)
 3. किल्ला – दुर्ग (fort)
 4. जिकडेतिकडे – सर्वत्र (everywhere)
 5. गारा – पावसाच्या पाण्याचे बर्फासारखे खडे (hailstones)
 6. भुंकणे – कुत्र्याचा आवाज (to bark)
 7. चडफड – आतल्या आत राग करणे (to get angry, restlessness)
 8. गिल्ला – आवाज, गोंगाट (noise, shouting)
 9. कुत्रा – श्वान (dog)
 10. शिवणे – (to stitch)
 11. घोटाळा – गडबड, गोंधळ (disorder, chaws)

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Balbharti Maharashtra State Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Class 6 Science Chapter 6 Substances in Daily Use Textbook Questions and Answers

1. Fill in the blanks using proper works:

Question a.
Rubber made by vulcanization is a …………… material.
Answer:
hard

Question b.
Man-made materials are made by …………… natural materials.
Answer:
processing

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question c.
…………… thread was developed simultaneously in New York and London.
Answer:
Nylon

Question d.
Rayon is also known as …………… .
Answer:
synthetic silk

2. Answer the following questions. 

Question a.
Why did the need for man-made materials arise?
Answer:
The need for man-made materials arose due to the following reasons:

 1. To meet the needs of an increasing population.
 2. Human nature to try to make life more comfortable.
 3. They can be made available in plenty at a low cost.
 4. The reserve of natural substances is decreasing.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Usec

Question b.
Which are the natural materials obtained from plants and animals?
Answer:
Leather, jute, wool, cotton, silk are the natural substances obtained from plants and animals.

Question c.
What is vulcanization?
Answer:

 1. Vulcanization is the process in which rubber is heated with sulphur for three to four hours.
 2. Sulphur is mixed to give hardness to rubber.
 3. The proportion of sulphur depends on the purpose for which the rubber is to be used.

Question d.
Which natural materials are used to obtain fibres?
Answer:
Cotton, wood pulp and various hydrocarbons obtained from mineral oils are used to obtain fibres.

3. What are we used for?

Question a.
What are we used for?
Answer:

 1. Soil: It supports plant life and hence indirectly supports all living things. It is used for making clay pot, utensils, bricks etc.
 2. Wood: It is used in paper industry. It is also used to make furniture.
 3. Nylon: It is used to manufacture clothes, fishing nets, ropes, etc.
 4. Paper. It is used in our textbooks, note books, currency notes, etc.
 5. Rubber: It is used in the manufacture of erasers, tyres, rubber toys, rubber bands, etc.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

4. How is paper manufactured? Write in your own words.

Question a.
How is paper manufactured? Write in your own words.
Answer:
Coniferous trees like pine trees are used to make paper.

 1. The bark of the logs of these trees is first removed and the wood is broken into small pieces.
 2. The mixture of these pieces with some chemicals is kept soaked for a long time to form pulp.
 3. On completion of chemical process, fibrous substances from wood pulp are separated and some dyes are added.
 4. The pulp is then passed through rollers, dried to form paper and finally wound on reels.

5. Give scientific reasons.

Question a.
We must use cotton clothes during summer.
Answer:

 1. During summer we sweat more due to high temperature.
 2. Cotton clothes absorb sweat.
 3. Synthetic clothes are water repellent. They do not absorb sweat and we feel uncomfortable. Hence we must use cotton clothes in summer.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question b.
We must observe economy in the use of materials.
Answer:

 1. Due to excessive use of natural substances by human beings to fulfil their needs; they are getting depleted at a faster rate.
 2. At the same time, it takes a very long time for these substances to get naturally formed again.
 3. Hence, we must observe economy in the use of materials so that they are available for the future generation also.

Question c.
Saving paper is the need of the hour.
Answer:

 1. Saving paper means saving trees as wood is used as the raw material to manufacture paper.
 2. Trees are natural habitat for many Living things.
 3. Trees help in increasing rainfall and water availability. Hence, saving paper helps in saving trees which in turn maintains balance in nature.

Question d.
Man-made materials have more demand.
Answer:

 1. Man-made substances are waterproof, lightweight and easy for transportation.
  Substances in Daily Use
 2. They are easier to use and can be made available in plenty at a low cost.
  Hence, there is more demand for man-made materials.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question e.
Humus is a natural material.
Answer:

 1. Humus is obtained from plant and animal wastes.
 2. Micro-organisms act on these wastes and convert them into humus.
 3. Hence, humus is a natural material.

6. Find out.

Question 1.
How is lac obtained from nature?
Answer:

 1. Lac is a resinous substance secreted from the glands present in the skin of female lac insect.
 2. Lac insects live on the Palash trees. In India lac is mainly produced in the states of Rajasthan and Bihar.

Question 2.
How are pearls obtained?
Answer:

 1. Pearls are formed when a foreign particle such as a grain of sand or a small particle of rock accidentally enters the space between the mantle and shell of an oyster’s body.
 2. Oysters cannot reject the particle, and as a defence mechanism its produces a shining coating called nacre on the particle layer by layer.
 3. As the shiny layers get added, a pearl is formed.
 4. Cultured pearls are artificially formed by inserting a bead in oyster shell and allowed to coat it with nacre over several years.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Activity:

Question 1.
Visit a rubber, paper or textile industry in your area and collect information about it.

Question 2.
Collect various samples of paper and note their uses.

Question 3.
Use blank pages from old note-books and make a new one.

Class 6 Science Chapter 6 Substances in Daily Use Important Questions and Answers

Fill in the blanks using proper works.

Question 1.
Natural rubber is obtained from …………… of trees.
Answer:
latex

Question 2.
Changes where the original constituent substances cannot be obtained again from the new substances are called …………… changes.
Answer:
irreversible

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question 3.
A paper factory in Maharashtra is situated at …………… .
Answer:
Ballarpur

Question 4.
Glass can be made from …………… and …………… .
Answer:
sand, calcium

Question 5.
Botanical name of rubber plant is …………… .
Answer:
Hevea brasiliensis

Question 6.
…………… obtained from mineral oils are used to make polymer chains.
Answer:
Hydrocarbons

Question 7.
The maximum production of rubber in India is in …………… .
Answer:
Kerala

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question 8.
…………… invented the process of vulcanisation.
Answer:
Charles Goodyear

Match the columns:

Question 1.

Column ‘A’ Column ‘B’
1. Jute a. Animal origin
2. Air b. Plant origin
3. Leather c. Man-made
4. Cement d. Abiotic

Answer:

Column ‘A’ Column ‘B’
1. Jute b. Plant origin
2. Air d. Abiotic
3. Leather a. Animal origin
4. Cement c. Man-made

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

State whether the following statements are ‘true’ or ‘false’.

Question 1.
We can find plastic in nature.
Answer:
False

Question 2.
Soap is a man-made substance.
Answer:
True

Question 3.
We should reuse available resources.
Answer:
True

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question 4.
Nylon clothes are good summer wear.
Answer:
False

Question 5.
Glass is a man-made substance.
Answer:
True

Question 6.
In irreversible changes original substances can be obtained again.
Answer:
False

Question 7.
Rayon is made up of cotton and wood pulp.
Answer:
True

Give two examples of each of the following:

Question 1.
Natural fibres
Answer:
cotton, silk

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question 2.
Synthetic fibres
Answer:
terylene, rayon

Question 3.
Biotic natural substances
Answer:
wool, jute

Question 4.
Abiotic natural substances
Answer:
air, water

Question 5.
Man-made substances.
Answer:
paper, glass

Classify the following substances in the table given below.
(iron, wood, brick, paper, terylene, stone, jute, air, silk, utensils, plastic, rayon, water, wool, dacron, lac, nylon, pearl)
Answer:

Natural Substances Man-made Substances               Natural Fibres Synthetic Fibres
iron, wood, stone, water, lac, pearl brick, paper, utensils, plastic jute, silk, wool terylene, rayon, dacron, nylon

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Define:

Question 1.
Natural substances.
Answer:
Substances available in nature are called natural substances.

Question 2.
Man-made substances.
Answer:
Man-made substances are new substances produced by processing naturally available resources.

Question 3.
Biotic substances.
Answer:
Natural substances obtained from living things are called biotic substances.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question 4.
Abiotic substances.
Answer:
Natural substances that are not obtained from living things are called abiotic substances.

Question 5.
Plant-originated substance.
Answer:
A substance obtained from a plant is called a plant-originated substance.

Question 6.
Animal-originated substance.
Answer:
A substances obtained from an animal is called an animal-originated substance.

Question 7.
Hydrocarbons.
Answer:
Substances obtained from mineral oil are called hydrocarbons.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Answer the following in one or two sentences.

Question 1.
Why was Rayon named so?
Answer:
The threads of Rayon have shine and strength. They appeared to be shining bright like the sun’s rays. Hence, they were named ‘Rayon.

Question 2.
How are TV sets, refrigerators, etc. packed? Why?
Answer:
To pack TV sets, refrigerators, etc. big cartons and thermocol are used. These man-made substances are water resistant, light weight and easy for transportation.

Question 3.
Give the properties and uses of nylon.
Answer:
Nylon threads have a shine and are strong, transparent and water resistant. They are used to manufacture clothes, fishing nets, ropes, etc.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question 4.
What is latex?
Answer:
Latex is a milky white natural substance produced in the stems of rubber trees.

Question 5.
Name the basic material used to obtain paper.
Answer:
Wood is the basic material used in the manufacture of paper.

Question 6.
What kind of paper is used for currency notes manufacturing?
Answer:
Flax fibre is used in the manufacture of currency notes.

Question 7.
Where was the process of making paper invented?
Answer:
The process of making paper was invented in China.

Answer in brief:

Question 1.
What are the advantages of synthetic fibre?
Answer:
Advantages of synthetic fibre are:

 1. These fibres can be manufactured on a large scale.
 2. They cost less.
 3. They are strong and durable.
 4. They can be used for a long time.
 5. They are water repellent. They dyy easily.
 6. They are light weight and comfortable to wear.
 7. Clothes made from these threads are wrinkle free and scratch free.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question 2.
Give the shortcomings of synthetic fibre.
Answer:

 1. They are water repellent. Hence, they do not absorb sweat from the skin.
 2. Continuous use of these clothes keeps the skin moist which may cause skin diseases.
 3. Synthetic clothes are uncomfortable to wear especially in summer.
 4. They catch fire easily.
 5. If they catch fire, they stick to the skin and cause skin injuries.
 6. These fibres are not decomposed by micro-organisms.

Question 3.
Write a short note on natural rubber.
Answer:

 1. Rubber is a natural substance obtained by collecting the latex of certain trees.
 2. The botanical name of this tree is ‘Hevea brasiliensis’
 3. In India, the maximum production of rubber is in Kerala.

Question 4.
What are dacron, terylene and terene?
Answer:

 1. Dacron, terelyne and terene are synthetic fibres prepared from hydrocarbons.
 2. Various hydrocarbons obtained from mineral oil are used to make polymer chains.
 3. A solution of such polymer is pressed through a strainer with fine holes.
 4. The fibre formed after cooling are long and unbroken threads.
 5. These threads have been named as dacron, terylene and terene.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Give scientific reasons:

Question 1.
Natural substances are depleting.
Answer:

 1. Due to increase in population there is an increase in demand. To meet this demand, natural substances are used to a greater extent.
 2. Due to human nature to make his life more comfortable, he learnt to use natural resources and also began to process them to make new substances. Hence natural substances are depleting at an alarming rate.

Can you tell?

Question 1.
Difference between leather, jute, wool, cotton and soil, water, metals.
Answer:

 1. Leather, jute, wool are biotic natural substances.
 2. Soil, water, metals are abiotic natural substances.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question 2.
How are leather and wool different from jute and cotton?
Answer:
Leather and wool are obtained from animals while jute and cotton are obtained from plants.

Question 3.
Do you find plastic, nylon, brass or cement in nature?
Answer:
No, they are all man-made materials.

Question 4.
Can red chillies become green chillies again?
Answer:
No, the change from green chillies to red chillies is irreversible.

Question 5.
From which substances in nature can we get threads or fibre?
Answer:
Cotton plant, jute, silkworm.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Question 6.
What are clothes made from?
Answer:
Clothes are made from yarn obtained from fibre.

Classify the following substances according to their uses:
sand, soap, wool, window glass, bamboo, cotton, bricks, silk, leafy vegetables, cement, fruits, water, sugar.
Answer:

 • For construction: Sand, window glass, bamboo, bricks, cement.
 • As food: Leafy vegetables, fruits, water, sugar.
 • At home: Soap for cleaning.
 • For clothes: Wool, cotton, silk.

Make a list of objects, each of which can be made from several substances.
Answer:

Objects Substances
Table Wood, glass, plastic.
Toys Wood, plastic, clay.
Utensils Aluminium, wood, glass, ceramic, plastic.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use

Use your brain power!

Question 1.
Complete the table below, showing how substance of daily use are classified.
Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 6 Substances in Daily Use 1
Answer:

 1. Natural
 2. Biotic
 3. Cement
 4. Animal Origin
 5. Cotton

Also Read:

PETRONET Pivot Point Calculator

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 साेना और लोहा

Balbharti Maharashtra State Board Class 6 Hindi Solutions Sulabhbharati Chapter 4 साेना और लोहा Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 साेना और लोहा

Hindi Sulabhbharti Class 6 Solutions Chapter 4 साेना और लोहा Textbook Questions and Answers

अध्ययन कौशल:

विभिन्न धातुओं के नाम और उनसे बनने वाली वस्तुएँ लिखो।
Answer:
Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 साेना और लोहा 1

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

विचार मंथन:

आराम हराम है
Answer:
‘आराम हराम है।’ यह नारा देश के पहले प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेहरू जी ने यह नारा उस समय दिया था, जब देश स्वतंत्र हुआ था। आलस करना या अत्यधिक आराम करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। परीक्षा का समय हो, तो डटकर पढ़ाई करनी चाहिए। किसी प्रकार की प्रतियोगिता हो, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए। सोचो यदि हम परीक्षा की तैयारी करने के बजाय आराम करते हैं, तो परीक्षा में असफल भी हो सकते हैं। हम छोटे से जीव चींटी से भी परिश्रम की सीख ले सकते हैं। वह दिन-रात मेहनत कर अपना भोजन इकट्ठा करती है और बरसात के वक्त आराम से अपनी मेहनत का लाभ उठाती है।

भाषा की ओर:

निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर लिखो।
Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 साेना और लोहा 2
Answer:

 1. सुंदरता
 2. गुणवान
 3. डरावना
 4. उपयोगी
 5. घबराहट
 6. दैनिक

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

सुनो तो जरा |

बस/रेल स्थानक की सूचनाएँ ध्यानपूर्वक सुनकर सुनाओ।
Answer:
१. बस स्थानक की सूचना:

स्थान: माथेरान एस टी बस स्टैंड।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें। माथेरान से मुंबई जाने वाली दो बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह ९ बजकर ३० मिनट पर रवाना होने वाली बस अब १० बजकर ११ मिनट पर रवाना होगी तथा सुबह ११ बजे रवाना होने वाली बस दोपहर १२ बजे रवाना होगी। यात्रियों को होने वाली | असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद!

२. रेल स्थानक की सूचना:

स्थान: दादर रेलवे कार्यालय।
नमस्कार! हम दादर के केंद्रीय कार्यालय से बोल रहे हैं। ट्रैक नंबर दो पर मरम्मत-कार्य चालू होने के कारण आज दोपहर चार बजे तक सी. एस. टी. से माटुंगा की दिशा में जाने वाली सभी डाउन गिाड़याँ ट्रैक नंबर एक से चलाई जाएँगी। यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद!

बताओ तो सही।

थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग होता है, बताओ।
Answer:
पारा

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

मेरी कलम से

अंकुरित अनाजों की सूची बनाओ और उपयोग लिखो।
Answer:
Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 साेना और लोहा 3

सदैव ध्यान में रखो।

प्रत्येक का अपना-अपना महत्त्व होता है।
Answer:
प्रत्येक वस्तु का अपना-अपना महत्त्व होता है। कोई भी छोटा अथवा बड़ा नहीं होता। बड़ी चीज जितनी उपयोगी है, छोटी चीज भी उतने ही काम की है। बड़ी-बड़ी मशीनों के कल-पूजों को जोड़नेवाले नट-बोल्ट छोटे-छोटे ही होते हैं। सोना अगर कीमती धातु है, तो लोहा मजबूत और रोजाना काम आने वाली धातु है।

जरा सोचो ….. चर्चा करो

यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए तो…
Answer:
यदि खनिज तेल का खजाना समाप्त हो जाए, तो यातायात व्यवस्था ठप हो जाएगी। खनिज तेल से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कुकिंग गैस, वैसलीन आदि बनते हैं। खनिज तेल के समाप्त होने से सड़कों पर गिाड़याँ नहीं दौड़ पाएँगी। हम यात्रा नहीं कर पाएँगे। रोज-रोज पैदल चलना कठिन काम होगा। ट्रक न चलने से घरों, दूकानों, बाजारों तक सामान नहीं पहुँच पाएगा। हम भूखे-प्यासे रह जाएँगे। एलपीजी गैस जिससे खाना बनाया जाता है, उसके बिना घरों में खाना नहीं बन पाएगा। खनिज तेल कई दवाइयों के निर्माण में काम आते हैं। इनके बिना दवाइयाँ भी नहीं बन पाएँगी। इस तरह खनिज तेल समाप्त हो जाने पर पूरी दुनिया का काम-काज रुक जाएगा।

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

अध्याय

सही या गलत बताओ।

सोना और लोहा प्रश्न उत्तर Question 1.
युद्ध में लोहे के अस्त्र – शस्त्र काम देते हैं।
Answer:
सही

Sona Aur Loha Question Answer Question 2.
रोटियाँ भी सोने के तवे पर सेंकी जाती हैं। ङ्के
Answer:
गलत

Class 6th Hindi Sona Aur Loha Question 3.
श्रम में ही जीवन की सफलता है।
Answer:
सही

Sona Aur Loha 6 Standard Question 4.
जो काम करेंगे, उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा।
Answer:
गलत

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

Sona Aur Loha Hindi Question 5.
आराम हराम है।
Answer:
सही

सोना और लोहा हिंदी पाठ Question 6.
हमें घमंड करना चाहिए।
Answer:
गलत

खोजबीन:

रुपयों (नोट) पर लिखी कीमत कितनी और किन भाषाओं में अंकित है, बताओ।
Answer:
Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 साेना और लोहा 4

स्वयं अध्ययन:

सदगुणों को आत्मसात करने के लिए क्या करोगे, इसपर आपस में चर्चा करो।
Answer:
Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 साेना और लोहा 5

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

व्याकरण

निम्नलिखित शब्दों का रोमन लिपि में लिप्यंतरण करो।
Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 साेना और लोहा 6
Answer:
i. Dhanush
ii. Mahal
iii. Kursi
iv. Barish
v. Katahal
vi. Khidki
vii. Hathi
viii. Nevala

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

निम्नलिखित कारकों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो।

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 साेना और लोहा 7
Answer:
Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 साेना और लोहा 8

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

Hindi Sulabhbharti Class 6 Solutions Chapter 4 साेना और लोहा Additional Important Questions and Answers

निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

(रक्षा, मूल्य, सेवा, आराम, लद)

6th Standard Hindi Lesson Sona Aur Loha  Question 1.
राजाओं के दिन ……………… गए।
Answer:
लद

Sona Or Loha 6 Standard Question 2.
तेरी ……………… का भार मुझ पर है।
Answer:
रक्षा

Question 3.
मैं तो ……………… से रहना चाहता हूँ।
Answer:
आराम

Question 4.
रुपयों में किसी वस्तु का ……………… लगाना व्यर्थ
Answer:
मूल्य

Question 5.
गरीबों की ……………… करने में मुझे सुख मिलता है।
Answer:
सेवा

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

निम्नलिखित बाक्य सही हैं या गलत लिखिए:

Question 1.
युद्ध में लोहे के अस्त्र – शस्त्र काम देते हैं।
Answer:
सही

Question 2.
रोटियाँ भी सोने के तवे पर सेंकी जाती हैं।
Answer:
गलत

Question 3.
श्रम में ही जीवन की सफलता है।
Answer:
सही

Question 4.
जो काम करेंगे, उन्हीं का अब सम्मान नहीं होगा।
Answer:
गलत

Question 5.
आराम हराम है।
Answer:
सही

Question 6.
हमें घमंड करना चाहिए।
Answer:
गलत

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक शब्द में लिखिए:

Question 1.
सोना किन लोगों का लाड़ला है?
Answer:
राजाओं और धनिकों का।

Question 2.
अब किन लोगों के दिन आए हैं?
Answer:
श्रमिकों के।

Question 3.
लोहा किन लोगों का प्यारा है?
Answer:
किसानों और मजदूरों का।

Question 4.
लोहा किसकी रक्षा करता है?
Answer:
सोने की।

Question 5.
सोने का रंग कैसा है?
Answer:
पीला।

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

निम्नलिखित वाक्य किसने, किससे कहे?

Question 1.
संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ।
Answer:
सोने ने लोहे से कहा।

Question 2.
अच्छा, तू राजा और मैं नौकर?
Answer:
लोहे ने सोने से कहा।

Question 3.
अरे, लोहे से कैसे पेट भरता है।
Answer:
सोने ने लोहे से कहा।

Question 4.
मुझसे तो मेहनत नहीं होती।
Answer:
सोने ने लोहे से का।

Question 5.
छोड़ दूँगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना।
Answer:
सोने ने लोहे से कहा।

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए:

Question 1.
सबको किसकी चाह होती है।
Answer:
सबको सोने की चाह होती है।

Question 2.
राजा की रक्षा कौन करते हैं?
Answer:
राजा की रक्षा उसके नौकर – चाकर करते हैं

Question 3.
रोटियाँ किस पर सेकी जाती है।
Answer:
रोटियाँ लोहे के तवे पर सेंकी जाती है।

Question 4.
जीवन की सफलता किसमें होती है?
Answer:
जीवन की सफलता श्रम करने में होती है।
Question 5.
लोहे ने सोने को कौन-सा वचन दिया?
Answer:
लोहे ने सोने को उसकी रक्षा करने का वचन दिया।

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

व्याकरण और भाषाभ्यास

निम्नलिखित शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द लिखिए:

 1. राजा
 2. रात
 3. श्रम
 4. नौकर
 5. मकान

Answer:

 1. नृप, नरेश
 2. रात्रि, निशा
 3. कष्ट, मेहनत
 4. सेवक, चाकर
 5. घर, गृह

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी लिखिए:

 1. राजा
 2. दिन
 3. भीतर
 4. गुण
 5. भला

Answer:

 1. रंक
 2. रात
 3. बाहर
 4. दोष
 5. बुरा

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 4 सोना और लोहा

निम्नलिखित वाक्यों में कारक को रेखांकित करके उनके भेद लिखिए:

Question 1.
मेरे एक चाँटे से तेरा रूप बदल जाएगा।
Answer:
से – करण कारक

Question 2.
राजा की रक्षा उसके नौकर – चाकर करते हैं।
Answer:
की – संबंध कारक

Question 3.
तू तिजोरी से बाहर क्यों आया?
Answer:
से – अपादान कारक

Question 4.
कोई बड़ा काम करना हो, लोहे के बिना हो ही नहीं सकता।
Answer:
के – संबंध कारक

Question 5.
श्रम में ही जीवन की सफलता है।
Answer:
Answer:
में – अधिकरण

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard

Balbharti Maharashtra State Board Class 6 English Solutions Chapter 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 6 English Solutions Chapter 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard

Class 6 English Chapter 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard Textbook Questions and Answers

1. Read the passage aloud.

World Heritage English Workshop Question 1.
Read the passage aloud.

2. You are going to meet a Great Indian Bustard very soon. Prepare at least 10 questions to interview him.

World Heritage Question And Answer 10th Class Question 1.
You are going to meet a Great Indian Bustard very soon. Prepare at least 10 questions to interview him.
Answer:
Hello! It is nice to meet you! Please answer a few questions:

 1. What can you tell us about yourself?
 2. Where are you and your friends found in India?
 3. When are you the most happiest?
 4. Why are your numbers on a decline across the globe?
 5. Which are the organisations which are supporting you in your struggle for survival?
 6. How can the government play a role to help birds and animals on the verge of extinction?
 7. Whose initiatives have led to increased awareness about the plight of the Great Indian Bustard?
 8. How can media help you in creating awareness about the problems faced by you?
 9. What would you like the children to do to support you in order to survive?
 10. Do you have any message for human beings?

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

3. Play the roles of an interviewer and a Great Indian Bustard and write the interview.

World Heritage Class 10 Question 1.
Play the roles of an interviewer and a Great Indian Bustard and write the interview.
Answer:
(Students to attempt)

4. Write u letter to your friend about the Great Indian Bustard. You may use the following points:
Why we need to protect the bird.
What you plan to do to help the bird.

World Heritage 10th Class Lesson Question 1.
Write u letter to your friend about the Great Indian Bustard. You may use the following points:
Why we need to protect the bird.
What you plan to do to help the bird.
Answer:

A/18 Deep Mahal,
Sahar Road,
Vile Parle (E),
Mumbai – 400 057,
15th August, 2016.

Dear Rajani,
Hi! Hope this letter finds you in good health and happiness. I am writing this . letter to express my concern about the fact that only the last 200 of the Great Indian Bustards are left in this world.

The animals, birds, insects, trees, rivers, seas and other elements of nature including man are all the part of a link which binds us together, and which keeps us going. It is high time we protect the Great Indian Bustard and other species which are on the verge of extinction.

How right are the words, “Let’s preserve nature, if not for anything else, For the beauty and strength it inspires!”
We can protect the birds by creating awareness through our school magazine. We can write letters to the government officials too. We can discuss this issue with the elders. We can ask our teacher to take us to sanctuaries to have a better understanding of the life of the Great Indian Bustard.

Let us remember: ‘The future lies in our hands. Let us conserve, preserve and protect all the elements of nature.’
Please think about the issue I shared with you.

Yours lovingly,
XYZ

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

5. Form pairs and decide whether the following statements are those of a Great Indian Bustard or not.

World Heritage Question And Answer Question 1.
Form pairs and decide whether the following statements are those of a Great Indian Bustard or not.
Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard 1
Answer:

Statements Great Indian Bustard Some Other Bird
a. I am the heaviest flying bird in India.
b. I am known as Maldhok or Hoom in Marathi.
c. I live in mountainous regions.
d. I don’t like grasshoppers or beetles.
e. We don’t believe in building nests.
f. Our chick stays with the mother for a period of nearly one year.
g. I am the State Bird of Maharashtra.
h. We have been pushed away from more than 90 per cent of our home regions.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

6. With the help of the internet and other sources, obtain more information about the critically endangered birds and animals in India. Find the names of their sanctuaries.

Some critically endangered birds and animals in India:
‘CR’ or critically endangered birds or animals are those that are likely to become extinct in the wild. We may never see them again.

 • Forest Owlet
 • Indian Vulture
 • Siberian Crane
 • Deoluli Minnow (fish)
 • Asiatic Cheetah
 • Himalayan Wolf
 • Amboli Toad

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

7. Prepare a poster on the need for the conservation of the Great Indian Bustard.

World Heritage English Workshop 10th Standard Question 1.
Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard
Answer:
Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard 2

8. Write a short autobiography of any bird or animal of your choice.

English Workshop Of World Heritage Question 1.
Write a short autobiography of any bird or animal of your choice.
Answer:
Hello friends! I reside in a dense jungle. I love rains and I express my joy by dancing in the rain. People say watching me dance is indeed a beautiful sight. Yes, I am a peacock. I long to fly in the high blue sky like the pigeon. I wish I could fly above the clouds and beyond. Alas! It is not possible.

But I count my blessings. My beauty and the fact that I am the National Bird of India gives me reasons to rejoice and celebrate. Next time you see a graceful bird with a bright shining tail, dancing to its heart’s content in the rainy seasons, you can be rest assured, it’s me.

I have a humble request. Please preserve and protect us. Many of us – my fellow beings are on the verge of extinction. Please save us else we will soon become a part of history.
Remember: Harmony between man and wild life is the only way to solve all the problems faced by the world.
Come, together let us co-exist.

9. Make a list of the channels available on your TV under the following categories:
News, entertainment, sports, movies, music, etc.
Which are the channels on which you can watch programmes on animals, wildlife, conservation of environment, etc.?

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

10. Ask your parents to show you TV programmes on animals, wildlife and conservation of environment on channels like the following:
DD National, National Geographic, Discovery and Animal Planet.

11. You have won a prize to visit a wildlife sanctuary or National Park in Africa or Australia. Choose a location, read about it. Imagine that you are visiting it and write a letter to your friend about it.

12. Language Study: Identify the following from the list given in the box below :
4 nouns, 4 verbs, 4 adjectives, 4 adverbs, 4 pronouns.

Question 1.
Identify the following from the list given in the box below :
Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard 3
Answer:

Nouns Verbs Adjectives Adverbs Pronouns
1. bird 1. gather 1. wonderful 1. directly 1. we
2. friends 2. helps 2. healthy 2. together 2. I
3. humans 3. protect 3. happy 3. away 3. you
4. grasslands 4. arrive 4. afraid 4. slowly 4. us

Class 6 English Chapter 1.3 Autobiography of a Great Indian Bustard Additional Important Questions and Answers

Answer in one sentence.

4.3 World Heritage Question 1.
Which is the heaviest flying bird in India?
Answer:
The Great Indian Bustard is the heaviest flying bird in India.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

World Heritage 10th Class Lesson Workshop Question 2.
How is the female Indian Bustard different from the male one?
Answer:
The female Indian Bustards are smaller and slimmer than their male counterparts, and their neck is not white.

10th Class World Heritage English Workshop Question 3.
Where do the Great Indian Bustards live?
Answer:
The Great Indian Bustards live on grasslands and deserts.

Question 4.
Name any two things which are favourite food items of a Great Indian Bustards.
Answer:
Grasshoppers and beetles.

Question 5.
Rains usher happiness into the lives of the Great Indian Bustards. Pick out proof from the lesson for this statement.
Answer:
“I dance in joy with puffed feathers and cocked up tail and dropped down wings.”

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

Question 6.
Who are the enemies of the Great Indian Bustard’s eggs and chicks?
Answer:
Monitor lizards, foxes, dogs, pigs, snakes and eagles are the enemies of the Great Indian Bustard’s eggs and chicks.

Question 7.
What is the difference between the young ones of other birds and the Great Indian Bustards?
Answer:
The difference between the young ones of other birds and the young ones of Great Indian Bustards is that unlike the young ones of other birds which soon fly away from the nest, the Great Indian Bustard’s mother and chick stay together for nearly a year.

Reading Skills, Vocabulary and Grammar

Read the following extract and complete the activities that follow.

Question 1.
Complete the list of things we can do to extend our love and support to help the Great Indian Bustard survive.
Answer:

 1. Write letters to our leaders and make appeals.
 2. Make drawings and submit it to your teacher.
 3. Discuss with your parents.
 4. Visit a sanctuary.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

Question 2.
Which environmental problem is highlighted in the extract?
Answer:
The decline of the population of the Great Indian Bustard, driving them to the verge of extinction is highlighted in the passage.

Question 3.
Who suggested that the Great Indian Bustard should be given the status of the ‘National Bird?
Answer:
Dr. Salim Ali, a friend of Great Indian Bustards suggested that the Great Indian Bustard should be given the status of the ‘National Bird’.

Question 4.
What is the consequence of the growing population of man on the Great Indian Bustard?
Answer:
The growing population of man has pushed the Great Indian Bustard from more than 90 per cent of their home regions.

Question 5.
Two causes which has led to the decline in the number of the Great Indian Bustard.
Answer:
Hunting, Electric power-line

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

Question 6.
We used to live in all parts of India. (State the word class of the underlined part.)
Answer:
all – adjective

Question 7.
We are losing our homes. (Add a question tag.)
Answer:
We are losing our homes, aren’t we?

Question 8.
We need your support and love in order to survive. (Use not only … but also.)
Answer:
We need not only your support but also love in order to survive.

Question 9.
Give the verb forms of:
Answer:
population: populate electric: electrify/electrocute

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

Question 10.
Why should we save animals from extinction?
Answer:
Animals are also an important element of the food chain. Many species of animals have become extinct. The animals are invaluable. Our existence depends on them, so to stop the links of food chains from breaking, we should save the animals from extinction.

Language Study

Do as directed.

Question 1.
I have got a long white neck, brown wings, tall yellow legs and a black cap on my head.
Fill in the chart with Nouns and Adjectives.
Answer:

Nouns Adjectives
necks long
wings white
legs brown
cap tall
head yellow
black

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

Question 2.
Mrs. Bustard is smaller and slimmer than I am. (Pick out the adjectives and state the degree of comparison used.)
Answer:
Adjective: Smaller
Slimmer: Degree of comparison: Comparative

Question 3.
That’s a very healthy habit! (Pick out the adverb.)
Answer:
Adverb: very

Question 4.
It helps me to impress my soulmate. (Rewrite the sentence using the underlined word as noun.)
Answer:
It helps me create an impression on my soulmate.

Question 5.
I dance in joy. (Make it exclamatory.)
Answer:
How I dance in joy!

Question 6.
The egg looks like a stone. (Pick out the articles.)
Answer:
Articles: The, a

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

Question 7.
We need your support and love in order to survive. (Pick out the noun and state their kind.)
Answer:
support and love: Abstract Noun

Question 8.
You can discuss this with your parents. (Pick out the modal and state its function.)
Answer:
can: possibility

Question 9.
Come to see us at a sanctuary. (Pick out the preposition.)
Answer:
at: preposition

Question 10.
You will only see us in pictures. (Pick out the adverb.)
Answer:
only – Adverb

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

Word building.

Complete the table:

Noun Adjective Verb
impression impressive impress
health healthy heal
speciality special specialise
beauty beautiful beautify
electricity electric electrify/electrocute
picture pictorial picture

Do you know?

Penguins arrive in Mumbai Zoo. Three male and four female humboldt penguins have been brought in from Seoul, Korea. They have been kept in the quarantine section of the Veermata Jijabhai Bhosale Zoo. While the penguins need to be kept in a temperature between 4° and 25° Celsius, the temperature in the quarantine is between 16° and 18° Celsius. The humboldt penguins are between one and three years of age and have a life expectancy of around 20-25 years.

Autobiography of a Great Indian Bustard Summary in English

In this lesson, the author acquaints us with the different physical characteristics of the Great Indian Bustard. He also talks about their habitat, their eating habits and other details, apart from providing information about their young ones.

He further elaborates that though it is the State Bird of Rajasthan and despite having ten sanctuaries for their protection, their number is on a decline.

Due to uncontrolled population explosion created by man, the Indian Bustards were being pushed away from more than 90 percent of their home regions.

There are other reasons for their decline in number like hunting, electric shock, loss of habitat etc. With the last 200 of the birds left in the world, the lesson reminds us that the birds need our love and support for their survival. The lesson also enlists various ways in which we can do our part to stop the birds from becoming extinct.

Introduction:

Autobiography is a history of a person’s life as narrated by that person, which could be written or oral. Dr. Pramod Patil has used this method of writing to drive home the plight of the Great Indian Bustards who are on the verge of extinction.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.2 Who’s the Greatest?

Glossary:

 1. impressive (adj) – one which evokes admiration
 2. grasslands (n) – open area in a region covered with grass
 3. deserts (n) – a large, dry, barren region
 4. gulp (v) – swallow quickly
 5. pouch (n) – a sac-like structure in animals, a pocket-like space (here)
 6. resonating (y) – producing a loud, deep sound
 7. swarming (v) – moving in large numbers
 8. sanctuaries (n) – a reserved area for birds and animals to provide them protection
 9. power-lines (n) – used for electric power transmission
 10. predators (n) – animals that hunt, kill and eat other animals

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

Balbharti Maharashtra State Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

Class 6 English Chapter 1.6 The Peacock and the Crane Textbook Questions and Answers

1. Read the following sentences carefully and choose the correct meanings.

Question a.
The peacock had gorgeous tail like no other bird.
1. No other bird had a tail. [ ]
2. The Peacock’s tail was more beautiful than any other bird’s. [ ]
3. All birds had gorgeous tails. [ ]
Answer:
2. The Peacock’s tail was more beautiful than any other bird’s. [✓]

Question b.
Fine feathers don’t make fine birds.
1. You cannot use feathers to make birds. [ ]
2. You can judge something by its outward beauty. [ ]
3. Something that looks beautiful may not really be useful. [ ]
Answer:
3. Something that looks beautiful may not really be useful. [✓]

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

2. Read the story aloud (or present it) in groups of three – the narrator, the peacock and the crane.

The Peacock And The Crane Questions And Answers Question 1.
Read the story aloud (or present it) in groups of three – the narrator, the peacock and the crane.

3. Imagine you are the Crane. What actions and words of the Peacock would you not like’? Write about it in short.

The Peacock And The Crane Story Question 1.
Imagine you are the Crane. What actions and words of the Peacock would you not like’? Write about it in short.
Answer:
I didn’t like the way the peacock scoffed at my colourless and dull feathers, calling it pale, and the way he flaunted his colourful tail to make me feel inferior.
I also did not like the way he boasted about his colourful feathers and the remark that he was dressed like a king.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

4. Discuss what a friendly and good- natured peacock would say to a crane. Write his speech. (5-8 lines)

Peacock And Crane Story Question 1.
Discuss what a friendly and good- natured peacock would say to a crane. Write his speech. (5-8 lines)
Answer:
Hello dear friend crane, people call me gorgeous and praise my colourful feathers. But I understand that it is not our outward appearance which matters. What matters are our innate abilities and our inner beauty. I am proud of the fact that you, my friend crane, can fly and scale such great heights and enjoy the beauty of the earth in all its magnificence. Go bird! Explore the world.

5. Find one more example which shows that a beautiful appearance is not enough.

Peacock Questions Answers Question 1.
Find one more example which shows that a beautiful appearance is not enough.
Answer:
We as individuals may have extremely beautiful appearance. But if we don’t have a heart to reach out and make a difference in the lives of others, how can we call ourselves beautiful? Inner beauty too is important.

6. List five adjectives and five nouns from the story.

Question 1.
List five adjectives and five nouns from the story.
Answer:

Adjectives Nouns
conceited peacock
gorgeous tail
colourless bird
dull crane
own day

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

7. Find five adjectives that end with (a) – ‘ful’ and (b) – “less’ then write the antonym of each.

Question 1.
Find five adjectives that end with (a) – ‘ful’ and (b) – “less’ then write the antonym of each.
Answer:

Adjectives with ‘ful’ Words Antonyms
careful careless
beautiful ugly
cheerful grumpy
faithful unfaithful
harmful harmless
Adjectives with ‘less’ thoughtless thoughtful
colourless colourful
merciless merciful
useless useful
hopeless hopeful

8. Start a collection of proverbs. A proverb is a short, well-known sentence or phrase that gives advice or tells you what is generally true. For example, ‘A stitch in time saves nine’ means ‘If one does something in time or immediately, it saves a lot of work later’. A proverb is also known as a saying. Here are some proverbs for your collection.

 1. Appearances can be deceptive.
 2. Do not judge by appearance; a rich heurt may be under a poor coat.
 3. All that glitters is not gold.
 4. You can’t tell a book by its cover.
 5. Clothes do not make the man.

Answer:

 1. Try, try till you succeed.
 2. Slow and steady wins the race.
 3. Still waters run deep.
 4. Make hay while the sun shines.
 5. Pride goes before a fall.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

9. Visit a library. This story is a fable. Find two more fables. Share them with your friends.

Question 1.
Visit a library. This story is a fable. Find two more fables. Share them with your friends.

Class 6 English Chapter 1.6 The Peacock and the Crane Additional Important Questions and Answers

Answer the following questions in one or two sentences.

Question 1.
How was the peacock in the story unique?
Answer:
The peacock in the story was unique as he had a gorgeous tail like no other bird.

Question 2.
Why did the peacock spread his own colourful tail?
Answer:
The peacock spread his own colourful tail to show off and for the crane to see and admire.

Question 3.
Which line in the extract tells us that the peacock was extremely pompous?
Answer:
The line: ‘I am dressed like a king!’ tells us that the peacock was extremely pompous.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

Question 4.
What did the crane compare the peacock to?
Answer:
The crane compared the peacock to any other cock.

Question 5.
What did you learn from this fable?
Answer:
I learnt from this fable that our physical appearance has very little significance as compared to our capacities, capabilities, abilities and our inner strength.

Reading Skills, Vocabulary and Grammar

Read the following extract and answer the questions given below.

Question 1.
State whether the following statements are true or false:
a. The peacock was extremely humble and polite.
b. The crane’s feathers shone in all colours of the rainbow.
Answer:
a. False
b. False

Question 2.
Who does the fable deal with?
Answer:
The fable deals with the conceited peacock and the crane.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

Question 3.
What tells us that the peacock was extremely boastful?
Answer:
The peacock spread its shiny feathers in all colours of the rainbow for crane to see and admire. He also compared it to the crane’s pale feathers. He added that he was dressed like a king. This tells us that he was extremely boastful.

Question 4.
How did the crane react to the peacock’s criticism?
Answer:
The crane agreed with the peacock that his feathers were pale but added that he could fly high above, among the clouds and stars. He could see the beauty of the earth in all its glory, while the peacock lived down there just like any other cock.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

Question 5.

Question a.
What did the peacock scoff at?
Answer:
The peacock scoffed at the crane’s colourless and dull feathers.

Question b.
Fine feathers don’t make fine birds. (Separate the subject and predicate)
Answer:
Subject:
Fine feathers Predicate: don’t make fine birds

Question c.
Find the odd word: other, own, my, so
Answer:
so: The rest are used as adjectives.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

Question 6.
Complete the list of adjective words associated with nature:
Answer:
a. bird               Bird
b. ……………………. Rainbow
c. …………………….. Clouds
d. …………………….. Stars

Language Study

Do as directed:

Question 1.
There was once a very conceited peacock who had a gorgeous tail like no other bird.
(State the parts of speech of the underlined words.)
Answer:
once, very: Adverbs conceited, gorgeous: Adjectives

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

Question 2.
Look at my feather. (State the type of sentence)
Answer:
Imperative sentence.

Question 3.
I am dressed like a king! (Pick out the article)
Answer:
a

Question 4.
That’s true. (Pick out the contraction and state what it stands for.)
Answer:
that’s : that is

Question 5.
Fine feathers don’t make fine birds. (Add a question tag)
Answer:
Fine feathers don’t make fine birds, do they?

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

Make sentences using the following phrases.

 1. to be conceited: We should not be conceited as it mars our beauty, our personality.
 2. to admire: I admire our freedom fighters who sacrificed their lives for the sake of our motherland.
 3. to boast: India can boast of the progress it made in the last few years in the field of science and technology.

Question 7.
Give the noun forms of:
Answer:
a. conceited : conceit
b. dull : dullness
c. see : sight
d. admire : admiration
e. pale : paleness
f. true : truth
g. high : height

Question 8.
Give the adjective forms of:
Answer:
a. beauty : beautiful
b. glory : glorious

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

Letter writing:

Write a letter to your friend who is friendless and all alone because your classmates consider her to be arrogant and proud.

A/1934 Prakruti Sadan,
Sahara Road,
Andheri (East),
Mumbai – 400 099
20th June, 2016.

Dear Rita,
I know it is funny writing to you! After all we meet in school everyday.
I am writing this letter as a continuation of the conversation we had yesterday, wherein you said you were depressed because not many in the class are friendly to you.
Dear friend, remember the real reason lies in your nature. Not to me, but to many, you appear as a person filled with excessive pride. I know they are wrong, but at the same time it is important to come across as a friendly and approachable person.
The way we deal with people and our choice of words, all contribute towards our acceptance by others.
Please don’t misunderstand me, but your words and your actions sometimes forces others to conclude that you are an extremely arrogant and proud girl. So, one way to make more friends is to change your nature.
Remember, I am and will always be your friend.
With love.

Your friend,
XYZ

The Peacock and the Crane Summary in English

The peacock boasted of having the most gorgeous tail, which shine in all colours of the rainbow, but that too has its own limitations.
The crane possessed colourless and dull feathers, but he was not affected by the peacock’s display of its colourful tail. He was fully aware of its inner potential and what he was capable of. Unlike the peacock, he could fly high above, among the clouds and stars and witness the beauty of the earth in all its splendour.

Introduction:

“The Peacock and the Crane’ through the character of a proud peacock conveys the moral: ‘Fine feathers don’t make fine birds’. In other words, our external appearance has no value if we lack beauty and strength within.

Aware of his blessings, he could happily take the peacock’s criticism in his stride.
Let us remember to develop our self-esteem and self-confidence by understanding that it is not how we look, but what we are capable of, which makes all the difference.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 1.6 The Peacock and the Crane

Glossary:

 1. conceited (adj) – very proud, vain, arrogant
 2. gorgeous (adj) – beautiful, magnificent, stunning
 3. scoffed (v) – laughed at rudely and scornfully
 4. dull, pale (adj) – not bright
 5. glory (n) – beauty and splendour
 6. fine feathers don’t make fine birds (phr) – good looks or flashy clothes may not be very important after all.
 7. pompous (adj) – exhibiting self-importance

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Balbharti Maharashtra State Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Class 6 Science Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin Textbook Questions and Answers

1. Fill in the blanks with the proper word. 

Question a.
The place where two or more bones are connected is called a …………… .
Answer:
joint

Question b.
Cells of epidermis contain a pigment called ………… .
Answer:
melanin

Question c.
…………… and ……………. are the two layers of the human skin.
Answer:
epidermis, dermis

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question d.
The human skeletal, system is divided into ………….. parts.
Answer:
two

2. Match the pairs.

Question a.

Column ‘A’ Column ‘B’
1. Ball and socket joint a. Knee
2. Hinge joint b. Wrist
3. Gliding joint c. Shoulder

Answer:

Column ‘A’ Column ‘B’
1. Ball and socket joint c. Shoulder
2. Hinge joint a. Knee
3. Gliding joint b. Wrist

3. Right or wrong? If wrong, write the correct sentence. 

Question a.
Bones are soft.
Answer:
Wrong: Bones are hard.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question b.
The human skeleton protects the internal organs.
Answer:
Right

4. Put a [✓] mark at the proper places.

Question a.
The system which gives our body. a definite shape to
(a) Excretory system [ ]
(b) Respiratory system [ ]
(c) Skeletal system [ ]
(d) Circulatory system [ ]
Answer:
(c) Skeletal system [✓]

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question b.
The ………… joint is seen in fingers and toes.
(a) Hinge joint [ ]
(b) Ball and socket joint [ ]
(c) Immovable joint [ ]
(d) Gliding joint [ ]
Answer:
(a) Hinge joint [✓]

5. Answer the following questions in your words.

Question a.
What are the functions of your skin?
Answer:
The functions of the skin are :

 1. Protects the internal parts of the body like muscles, bones, organ systems etc.
 2. Help to preserve the moisture in the body.
 3. Synthesizing Vitamin D.
 4. Regulates body temperature by releasing sweat.
 5. Gives protection from heat and cold.
 6. Functions as the sensory organ of touch

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question b.
What should you do to keep the bones strong and healthy?
Answer:
To keep the bones strong and healthy:

 1. We should include calcium and phosphrous rich food in our diet.
 2. We also include vitamin D rich food in our diet.
 3. We get these from milk, milk products, leafy vegetables, meat and exposure to sunlight.
 4. We should exercise regularly.

Question c.
What are the functions of human skeletal system?
Answer:
The functions of human skeletal system are:

 1. Gives a definite shape to the body.
 2. Provides support to the body.
 3. Protects the delicate organs inside the body.

Question d.
Which are the various reasons due to which our bones might break?
Answer:
The bones in our body might break due to:

 1. Lack of calcium and phosphorous.
 2. Due to fracture because of an accident or a fall.
 3. Lack of proper nutrition.
 4. Due to deficiency of Vitamin D.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question e.
What are the different types of bones? How many types are there? Give example of each.
Answer:
There are four types of bones in our body:

Types of Bone Example
1. Flat bones Sternum in the chest
2. Small bones Stirrup in each ear
3. Irregular bones Vertebra posterior (back side) of the body
4. Long bones Femur or thigh bone

Types of Bone Example

 1. Flat bones Sternum in the chest
 2. Small bones Stirrup in each ear
 3. Irregular bones Vertebra posterior (back side) of the body
 4. Long bones Femur or thigh bone

6. What will happen if?

Question a.
There are no joints in our body.
Answer:
If there are no joints in our body, we will be standing like a tree without any movement, we can move only because of joints.

Question b.
There is no melanin pigment in our body.
Answer:
We will not have protection from ultraviolet rays. Our skin will become whitish.

Question c.
Instead of 33 vertebras in our body, we had one single and straight bone.
Answer:
We cannot bend down at our will.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

7. Draw diagrams.

Question a.
Types of joints.
Answer:
Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin 1.1

Question b.
Structure of skin
Answer:
Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin 2

Activity:

Question 1.
Collect pictures of the different parts of the human skeletal system and paste them on chart paper. Write the functions of
each, too.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 2.
Collect the pictures, newspaper cuttings, etc. which show the skeletal systems of various animals and observe the differences between them.

Class 6 Science Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin Important Questions and Answers

Choose the correct alternative:

Question 1.
The ………………….. protects the brain.
(a) skull
(b) rib cage
(c) spine
(d) none of above
Answer:
(a) skull

Question 2.
X-rays were discovered by …………………..  .
(a) Sir C.V.Raman
(b) Galileo
(c) Sir Isaac Newton
(d) Roentgen
Answer:
(d) Roentgen

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 3.
The bones of ………………….. are immovable.
(a) hand
(b) leg
(c) spine
(d) skull
Answer:
(d) skull

Question 4.
We can move the bones of ………………….. in a 360° angle.
(a) elbow
(b) knee
(c) shoulder
(d) wrist
Answer:
(c) shoulder

Question 5.
Our body temperature usually remains constant at ………………….. °C.
(a) 32
(b) 35
(c) 37
(d) 40
Answer:
(c) 37

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 6.
The part of the skin which maintains body temperature is ………………….. .
(a) Epidermis
(b) Dermis
(c) Subcutaneous layer
(d) Network of blood vessels and nerve fibers
Answer:
(c) Subcutaneous layer

Fill in the blanks:

Question 1.
Except for the …………….., none of the bones of the skull can move.
Answer:
lower jaw

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 2.
The spinal cord originates from the …………… .
Answer:
brain

Question 3.
The longest and the strongest bone in the human body is …………… .
Answer:
femur

Question 4.
…………….. is the smallest bone in our body.
Answer:
stirrup

Question 5.
The vertical, flat bone in the chest is called the ……………… .
Answer:
sternum

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 6.
The …………… joint moves in a 180° angle.
Answer:
hinge

Match the columns:

Question 1.

Column ‘A’ Column ‘B’
1. Skull a. 25 bones
2. Rib cage b. 6 bones
3. Spine c. 22 bones
4. Both ears d. 33 bones

Answer:

Column ‘A’ Column ‘B’
1. Skull c. 22 bones
2. Rib cage a. 25 bones
3. Spine d. 33 bones
4. Both ears b. 6 bones

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 2.

Column ‘A’ Column ‘B’
1. Lower jaw a. Movable joint
2. Ears b. Femur
3. Thigh c. Movable joint in skull
4. Elbow d. Smallest bone

Answer:

Column ‘A’ Column ‘B’
1. Lower jaw c. Movable joint in skull
2. Ears d. Smallest bone
3. Thigh b. Femur
4. Elbow a. Movable joint

Right or Wrong? If wrong, write the correct answers:

Question 1.
The spine is a part of the appendicular skeleton.
Answer:
Wrong: The spine is a part of the axial skeleton.

Question 2.
Ankle joints are gliding joints.
Answer:
Right

Question 3.
All the skull joints are immovable.
Answer:
Wrong: Except lower jaw, all the skull joints are immovable.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 4.
The skin maintains normal body temperature.
Answer:
Right

Answer in one word:

Question 1.
The part which protects the heart and lungs.
Answer:
Rib cage

Question 2.
Ali falls down and his elbow is broken.
Answer:
Fracture

Question 3.
The image which spots the broken bone.
Answer:
X-ray

Question 4.
The biotic component of our body.
Answer:
Bone cell

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 5.
The part which protects the vertebral column.
Answer:
Spine

Question 6.
The part which connects the bone in our body.
Answer:
Ligament

Question 7.
The organ which helps us to sense whether something is hot or cold.
Answer:
Skin

Question 8.
The pigment which gives colour to the skin.
Answer:
Melanin

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Can you tell?

Question 1.
What is a fracture? How will you help a friend who has met with an accident and fractured his leg?
Answer:
Fracture is a crack or break in a bone. Fracture may occur due to accident or fall from height or injury. If my friend’s leg is fractured, then. I would –

 1. Ask him to prevent any movement of the fractured part.
 2. Get immediate medical help.
 3. Take the x-ray image of the fractured or swollen part.
 4. An x-ray image shows the exact spot where the bone is broken. This will help in providing proper treatment.

Question 2.
What are the properties of bones?
Answer:
The properties of bones are:

 1. Bones are hard and not flexible.
 2. Bone cells are composed of two main constituents:
  • Bone cells are biotic components.
  • Calcium carbonate, calcium phosphate, minerals and salts are abiotic components.
 3. Calcium imparts strength to bones.
 4. As we grow the size and length of bones increases upto a certain limit.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 3.
What is human skeletal system? How is it divided?
Answer:

 1. All the bones together form a framework or a skeleton.
 2. All the bones of the body along with cartilage together form the skeletal system.
 3. The human skeletal system can be divided into two parts – the axial skeleton and the appendicular skeleton.
 4. The axial skeleton consists of the skull, the spine and the rib cage. These are situated symmetrically along the central axis.
 5. The appendicular skeleton consists of the bones of arms and legs on either side of the central axis.

Question 4.
What is a joint? What are it’s types?
Answer:
Joints are places where two or more than two bones are connected to each other.
Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin 3

Question 5.
Describe the structure of skin.
Answer:

 1. Human skin is made up of two main layers- outermost layer, epidermis and layer below it called dermis.
 2. Below dermis there is a network of blood vessels and nerve fibers.
 3. Under this layer there is a subcutaneous layer, which maintains body temperature.
 4. The epidermis has various layers.
 5. There are sweat glands in the skin which secrete sweat.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 6.
Write a short note on melanin.
Answer:

 1. Melanin is a pigment present in the cells of epidermis.
 2. Melanin is synthesized in certain glands in the skin.
 3. The percentage of melanin decides the fairness or darkness of the skin.
 4. Melanin protects our skin and the inner parts from ultraviolet sunrays.

Use your brain power!

Question 1.
Which colour of the skin will give greater protection from sun’s rays?
Answer:
Darker colour will give greater protection.

Give scientific reasons:

Question 1.
We are able to bend down at our will.
Answer:

 1. 33 bones of the spine are placed straight one above the other.
 2. They are arranged flexibly.
 3. Their flexibility allows us to bend down at our will.

Question 2.
Calcium is an important mineral.
Answer:

 1. Calcium imparts strength to our bones.
 2. If we are calcium deficient, possibility of bone fracture during a fall or an accident increases.
 3. Hence, calcium is an important mineral.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 3.
Sweating helps to lower the body temperature.
Answer:

 1. In the hot sun, the temperature of the skin rises.
 2. The sweat is released.
 3. The heat required for the evaporation of sweat is drawn from the body itself.
 4. Hence, sweating lowers the body temperature.

Question 4.
Some people have jet black hair, while others have brown or reddish hair.
Answer:

 1. It is melanin that determines the colour of our hair.
 2. Jet black hair is due to pure melanin.
 3. Brown hair is due to sulphur in the melanin.
 4. Reddish hair is due to iron in the melanin.

Question 5.
Observe and discuss:
Your grandmother has wrinkles on her skin.
Answer:

 1. As we grow older, the proportion of fat beneath the skin reduces.
 2. However, previously tout skin does not shrink.
 3. This causes wrinkles on the face of older people.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

What will happen if:

Question 1.
If skin had no sweat glands.
Answer:
Skin regulates body temperature by releasing sweat. If skin had no sweat glands then we will not be able to maintain our body temperature at a constant 37°C.

Can you recall?

Question 1.
Which organ help us to sense whether something is hot or cold, rough or smooth, etc?
Answer:
The skin functions as the sensory organ of touch.

Question 2.
What happens when we walk or play in the hot sun?
Answer:
When we walk or play in the sun, we get tired, our skin secrete sweat.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Observe the figure and label as directed.

Question 1.
Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin 4
In the above figure label the parts marked a, b, c, d, e and hence show axial and appendicular
skeleton.
Answer:
(a) Skull
(b) Rib cage
(c) Spine
(d) Arm
(e) Leg
Axial skeleton: skull, the spine and rib cage
Appendicular: legs, arms

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin

Question 2.
Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 8 Our Skeletal System and the Skin 5
In the given figure, name the type of bones marked a, b, c, d. State where they are seen in our body.
Answer:
(a) Flat bones – rib cage and gliding joint
(b) small bones – finger
(c) Irregular bones – vertebal column
(d) Long bones – legs, arms

Read More:

Nifty Pivot

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा

Balbharti Maharashtra State Board Class 6 Hindi Solutions Sulabhbharati Chapter 2 बसंती हवा Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा

Hindi Sulabhbharti Class 6 Solutions Chapter 2 बसंती हवा Textbook Questions and Answers

लेखन विभाग

स्वयं अध्ययन:

नीचे दिए गए चित्रों की सहायता से प्राकृतिक सुंदरता दर्शाने वाला एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरो।
अपने चित्र के बारे में बोलो।
Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा 1
Answer:
(१) किसान: किसान परिश्रमी होते हैं। उनके परिश्रम से ही सबको अन्न मिलता है।
(२) साँड़: साँड़ खेती के काम आते हैं
(३) वृक्ष: वृक्षों से हमें फल-फूल मिलते हैं। वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है। वृक्ष हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं।
(४) पहाड़: भारत में कई ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं। उत्तर में हिमालय भारत का प्रहरी है। महाराष्ट्र में भी कई पहाड़ हैं।
(५) चिड़िया: चिड़िया बहुत प्यारी लगती है। सुबह होते ही वह दाना चुगने जाती है। शाम को वापस घोंसले में लौट आती है।
(६) झरना: पहाड़ों से गिरते जल को झरना कहा जाता है। यह बहुत ही आकर्षक होता है।

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा

भाषा की ओर

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा 2
Answer:
दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द:

 • हवा – रवा
 • बावली – साँवली
 • सरसों – बरसों
 • अलसी – कलसी, तुलसी
 • महुआ – बथुआ

खोजबीन: 

ऋतुओं के नाम बताते हुए उनके परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करो और लिखो।
Answer:
वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमन्त ऋतु,शिशिर ऋतु। ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण है – धरती का अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करना।

सुनो तो जराः 

त्योहार संबंधी कोई एक गीत सुनो और दोहराओ।
Answer:
होली गीत –
आज बिरज में होरी रे रसिया
आज बिरज में होरी रे रसिया
घर घर से ब्रज बनिता आई
कोई श्याम कोई गोरी रे रसिया
आज बिरज ………. में.
इत ते आए कुंवर कन्हाई,
उत ते आई राधा गोरी रे रसिया
आज बिरज ………..में
कोई लावे चोवा कोई लावे चंदन
कोई मले मुख रोरी रे रसिया
आज बिरज में …………..।

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा

बताओ तो सही: 

‘शालेय स्वच्छता अभियान’ में तुम्हारा सहयोग बताओ।
Answer:
‘शालेय स्वच्छता अभियान के तहत मेरे विद्यालय में २ अक्टूबर को स्वच्छता अभियान रखा गया था। सबसे पहले एक प्रभात फेरी निकली, जिसमें मैंने भाग लिया। उसके बाद हमने विद्यालय एवं विद्यालय परिसर में साफसफाई की।

वाचन जगत से: 

कविवर सुमित्रानंदन पंत की कविता का मुखर वाचन करो।
Answer:
गाता खग प्रातः उठकर
सुंदर, सुखमय जग-जीवन
गाता खग संध्या-तट पर
मंगल, मधुमय जग जीवन
कहती अपलक तारावलि
अपनी आँखों का अनुभव
अवलोक आँख आँसू की
भर आती आँखें नौरव

मेरी कलम से: 

सप्ताह में एक दिन किसी कविता का सुलेखन करो।
Answer:
विद्यार्थियों द्वारा लिखा जाए।

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए:

Basanti Hawa Question Answer In Hindi Question 1.
नहीं कुछ ……………..
Answer:
फिकर

बसंती हवा कविता का प्रश्न उत्तर  Question 2.
गिरी ……………… से फिर, चढ़ी आम ऊपर।
Answer:
धम्म

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा

Basanti Hawa Ke Question Answer  Question 3.
वहाँ ……………… में, लहर खूब मारी।
Answer:
गेहुँओं

बसंती हवा प्रश्न उत्तर  Question 4.
हिलाया-झुलाया गिरी पर न ……
Answer:
कलसी

बसंती हवा के प्रश्न उत्तर  Question 5.
हिलाई न ……………
Answer:
सरसों

बसंती हवा Question 6.
…………….. दो पहर क्या।
Answer:
पहर

Question 7.
सुनो बात मेरी ………………. हवा हूँ।
Answer:
अनोखी

सदैव ध्यान में रखो

प्लास्टिक, थर्माकोल आदि प्रदूषण बढ़ाने वाले घटकों का उपयोग हानिकारक है।
Answer:
प्लास्टिक व थर्माकोल जैसे घटक आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। इन्हें जलाने पर भी पर्यावरण बहुत प्रदूषित होता है। यदि खुले में घूमने वाले जानवर गलती से इन्हें निगल लेते हैं तो उनकी मौत भी हो सकती है। वर्षा ऋतु में नालों व गटरों के जाम होने की घटना हमें प्राय: देखने व सुनने को मिलती है। इसका मुख्य कारण भी प्लास्टिक व थर्माकोल जैसे घटक ही हैं। हर प्रकार से इनका उपयोग पर्यावरण के लिए हानिकारक है। अत: पर्यावरण को बचाने के लिए हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इनका उपयोग न करें और दूसरों को भी इसके दुष्पपरिणामों के प्रति जागरूक करें।

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा

विचार मंथन: 

“हवा प्रकृति का उपहार है, यही जीवन का आधार है।
Answer:
हम सभी श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। हम श्वास के रूप में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और श्वास कार्बन डाय आक्साइड के रूप में छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाय आक्साइड को पुन: ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रकार हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं।

अध्ययन कौशल: 

वायुमंडलीय स्तर दर्शानेवाली आकृति बनाओ।
Answer:
विद्यार्थी स्वंय आकृति बनाएँगे।

जरा सोचो …. बताओ: 

यदि प्रकृति में सुंदर-सुंदर रंग नहीं होते तो…..?
Answer:
यदि प्रकृति में सुंदर-सुंदर रंग नहीं होते तो प्राकृतिक सौंदर्य एक दम नीरस होता। हमारे जीवन में भी बिना रंग के सब कुछ सूना-सा लगता। कोई बाग-बगीचे में घूमने नहीं जाता। फूल भी एक ही रंग के अच्छे नहीं लगते।

Hindi Sulabhbharti Class 6 Solutions Chapter 2 बसंती हवा Additional Important Questions and Answers

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक-एक वाक्य में लिखिए:

Question 1.
ऋतुओं का राजा किसे कहा जाता है?
Answer:
वसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है।

Question 2.
हवा किधर घूमती है?
Answer:
हवा जिधर चाहती है, उधर घूमती है।

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा

Question 3.
हवा ने किसे झकोरा?
Answer:
हवा ने आम पर चढ़कर उसे झकोरा।

Question 4.
आम से उतरकर बसंती हवा कहाँ पहुँची?
Answer:
आम से उतरकर बसंती हवा गेहूँ के हरे खेत में पहुंची।

Question 5.
अलसी सिर पर क्या लेकर खड़ी है?
Answer:
अलसी सिर पर कलसी लिए खड़ी है।

Question 6.
बसंती हवा सरसों को क्यों नहीं हिला-झुला पाई?
Answer:
बसंती हवा अलसी से हार जाने के कारण सरसों को नहीं हिला-झुला पाई।

Question 7.
कविता में आए हुए लयात्मक शब्दों को ढूँढकर लिखिए:
उदाहरण:
अलसी – कलसी
Answer:
सरसों – बरसों
पहर – प्रहर
हिलाया – झुलाया

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा

Question 8.
बसंती हवा कैसी है?
Answer:
बसंती हवा अनोखी, बावली, मस्तमौला, बेफ़िक्र, निडर और अजब है।

Question 9.
बसंती हवा कहाँ-कहाँ घूमती रही?
Answer:
बसंती हवा ने महुआ के पेड़ पर चढ़कर थपाथप मचाई और धम्म से गिर पड़ी। फिर आम के पेड़ पर चढ़कर उसे झकोरा और कान में ‘कू’ करके वहाँ से उतर कर भागी। वहाँ से गेहूँ के खेत में पहुंची तथा अलसी और सरसों के खेत में घूमती रही।

उचित जोड़ियाँ मिलाइए:

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा 3
Answer:
१ – ख
२ – क
३ – घ
४ – ड़
५ – ग

व्याकरण और भाषाभ्यास:

निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए:

 1. फ़िक्र
 2. मुसाफिर
 3. अजब
 4. पेड़
 5. निडर
 6. हार

Answer:

 1. चिंता
 2. यात्री
 3. विचित्र
 4. वृक्ष
 5. अभय
 6. पराजय

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा

निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए:

 1. बावली
 2. अनोखी
 3. बड़ी
 4. खड़ी

Answer:

 1. बावला
 2. अनोखा
 3. बड़ा
 4. खड़ा

निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए:

 1. निडर
 2. ऊपर
 3. बड़ी
 4. चढ़ी
 5. हार

Answer:

 1. भयभीत
 2. नीचे
 3. छोटी
 4. उतरी
 5. जीत

Maharashtra Board Class 6 Hindi Solutions Chapter 2 बसंती हवा

निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार -” या अनुनासिक लगाकर शब्द लिखिए:

 1. हू
 2. बसती
 3. नही
 4. मे
 5. अनेको
 6. सरसो
 7. पहुची
 8. वहा
 9. गेहुओ

Answer:

 1. हूँ
 2. बसंती
 3. नहीं
 4. में
 5. अनेकों
 6. सरसों
 7. पहुंची
 8. वहाँ
 9. गेहुँओं

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

Balbharti Maharashtra State Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

Class 6 History Chapter 4 The Vedic Civilization Textbook Questions and Answers

1. Name the following with reference to the lesson:

The Vedic Civilization Class 6 Question 1.
Women scholars in Vedic literature:
Answer:
Lopamudra, Gargi, Maitreyi.

The Vedic Civilization Class 6 Questions And Answers Question 2.
Means of entertainment in the Vedic period:
Answer:
Singing, playing musical instruments, dance, board games, chariot race and hunting.

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

The Vedic Civilization Class 6 Questions And Answers Maharashtra Board Question 3.
The four ashrams:
Answer:
Brahmacharyashrama, Grihasthashrama, Vanaprasthashrama, Sanyasashrama

2. Right or wrong?

Class 6 History Chapter 4 Question 1.
Rigveda – Mantras uttered during yajna.
Answer:
Wrong.

Vedic Age Question And Answer Class 6 Question 2.
Samaveda – Guidance on singing a mantra during yajna rites.
Answer:
Right.

Vedic Civilization Class 6 Question 3.
Atharvaveda – The Veda derived its name from Atharva rishi.
Answer:
Right.

3. Answer in one word each:

Class 6 History Chapter 4 Questions And Answers Question 1.
The language of Vedic literature:
Answer:
Sanskrit.

Chapter 4 Class 6 History Question 2.
The meaning of vid:
Answer:
To know.

Class 6 History Chapter 4 Notes Question 3.
The head of a family:
Answer:
Grihapati.

History Class 6 Chapter 4 Question 4.
The head of shrenis:
Answer:
Shreshthi

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

4. Name the following:

Question 1.
The musical instruments you know:
Answer:
Guitar, drums, piano (Keyboard).

Question 2.
Two modern ornaments of women:
Answer:
Earing, necklace.

Question 3.
Today’s means of entertainment:
Answer:
Movies, computer games, T.V.

5. Answer in short:

Question 1.
What foods were included in the diet of the Vedic people?
Answer:
(a) The diet of the people mainly consisted of cereals like wheat, barley and rice. From this they made different preparations like java, godhoom, vihi, etc.
(b) They also relished milk, yoghurt, ghee, butter, honey, black gram, lentil, sesame and meat.

Question 2.
Why were the cows priced highly?
Answer:
(a) Cows were used as means of exchange. They were highly priced.
(b) For the same reason people took great care that their cows should not be stolen.

Question 3.
What was a man expected to do in sanyasashrama ?
Answer:
The fourth stage was the sanyasharam. At this stage a man was expected to renounce all relations, lead a life in order to understand the meaning of human life and not stay in one place.

6. Write notes on:

Question 1.
The religious ideas during the vedic period.
Answer:
(a) In the religious ideas of the vedic period, forces of nature such as the sun, wind, rain, lightening, storms and rivers were given the form of deities.
(b) Yajna is the act of offering havi into fire. The Vedic people put offering (havi) into the yajna fire to please the deities.

Question 2.
Houses in the Vedic period.
Answer:
The houses during the vedic period were earthen or wattle and daub constituents. Wattle means woven lattice of wooden strips which is daubed with clay mixed with cow dung. A house was called griha or shala.

Question 3.
Political system in the Vedic period.
Answer:
(a) The main duties of a king were to protect the people, collect taxes and run the administration efficiently.
(b) In order to run the administration smoothly, the king appointed various officers like the purohit (priest), the senapati and bhagdugh.
(c) There were four institutions who guided the king – sabha, samiti, vidath and jana.

Activity:

 • Interview some artisans in your locality and write about them.
 • List the new words in the lesson and find their meaning.

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

Class 6 History Chapter 4 The Vedic Civilization Additional Important Questions and Answers

Name the following with reference to the lesson:

Question 1.
Houses during the Vedic period:
Answer:
Griha or Shala.

Question 2.
The four varnas:
Answer:
Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra,

Question 3.
Four institutions who guided the king:
Answer:
Sabha, samiti, vidath and jana.

Right or Wrong?

Question 1.
Brahmanas – Guidance on using vedic mantra in yajna rituals.
Answer:
Right.

Question 2.
Institution who guided the king – Purohit, senapati, bhagdugh.
Answer:
Wrong.

Answer in one word each:

Question 1.
The head of vish:
Answer:
Vishpati.

Question 2.
The head of jana:
Answer:
Nripa.

Complete the sentences by choosing the correct option:

Question 1.
The civilization that is based on vedic literature is known as _________ civilization.
(a) vedic
(b)purans
(c) samhitas
Answer:
(a) vedic

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

Question 2.
The Vedas are considered to be our _________ literature.
(a) modem
(b) earliest
(c) medieval
Answer:
(b) earliest

Question 3.
The _______ were composed by many sages or rishis.
(a) Brahmana
(b) Aryanakas
(c) Vedas
Answer:
(c) Vedas

Question 4.
Vedic literature is written in _________.
(a) English
(b) Hindi
(c) Sanskrit
Answer:
(c) Sanskrit

Question 5.
The Rigveda is considered to be the _______ text.
(a) first
(b) second
(c) third
Answer:
(a) first

Question 6.
The Vedas have been preserved through the ________ tradition.
(a) ancient
(b) oral
(c) printed
Answer:
(b) oral

Question 7.
The vedas are also called as ________.
(a) Shruti
(b) Mayuri
(c)Yagna
Answer:
(a) Shruti

Question 8.
Each verse of the Veda is known as a ______.
(a) Shruti
(b) Maya
(c) Richa
Answer:
(c) Richa

Question 9.
The Rigveda consists of many ________ composed to praise different deities.
(a) richas
(b) suktas
(c) shruti
Answer:
(b) suktas

Question 10.
Yajurveda provides guidance about how and when the different ______ must be chanted during the yajna rites.
(a) mantras
(b) yajnas
(c) vedas
Answer:
(a) mantras

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

Question 11.
The samaveda has contributed in a major way in laying the foundation of Indian _______.
(a) society
(b) music
(c) lifestyle
Answer:
(b) music

Question 12.
The Atharvaveda is named after Atharva ________.
(a) Rishi
(b) mantra
(c) veda
Answer:
(a) Rishi

Question 13.
Atharvaveda includes______ to adversities and diseases.
(a) medicine
(b) ways
(c) solutions
Answer:
(c) solutions

Question 14.
The Atharvaveda provides _________ to the king about how he should administer his kingdom.
(a) solution
(b) guidance
(c) tradition
Answer:
(b) guidance

Question 15.
The _______ discuss such serious and profound issues.
(a) Vedas
(b) Aranyakas
(c) Upanishads
Answer:
(c) Upanishads

Question 16.
_________ family system was prevalent in Vedic peroid
(a) Joint
(b) matriarchal
(c) patriarchal
Answer:
(a) Joint

Question 17.
The grihapati was the of the family.
(a) heart
(b) head
(c) hands
Answer:
(b) head

Question 18.
The family system was ______
(a) ancient
(b) matriarchal
(c) patriarchal
Answer:
(c) patriarchal

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

Question 19.
A ________ was called griha or shala.
(a) house
(b) shed
(c) school
Answer:
(a) house

Question 20.
People in the Vedic period used cotton and woollen ________.
(a) headgear
(b) shawls
(c) garments
Answer:
(c) garments

Question 21.
In the Vedic period, animal skins were also used as ________ the Vedic period.
(a) Agriculture
(b) Clothings
(c) Trade
Answer:
(b) Clothings

Question 22.
_________ was the main occupation during determined on the basis of
(a) Agriculture
(b) birth
(c) death
Answer:
(a) Agriculture

Question 23.
The horse was valued because of its ______.
(a) chariot
(b) speed
(c) beauty
Answer:
(b) speed

Question 24.
The Vedic people were skilled in taming the _______ and harnessing them to the chariots.
(a) cows
(b) bulls
(c) horses
Answer:
(c) horses

Question 25.
The head of the guild was known as ________.
(a) Grihapati
(b) Shreshthi
(c) Raja
Answer:
(b) Shreshthi

Question 26.
A varna was determined by the ________ of the people.
(a) occupation
(b) neighbours
(c) skill
Answer:
(a) occupation

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

Question 27.
In the later period, the varnas came to be determined on the basis of ________.
(a) bags
(b) birth
(c) shoes
Answer:
(b) birth

Question 28.
The caste system led to ________ in the society.
(a) justice
(b) equality
(c) inequality
Answer:
(c) inequality

Question 29.
The Vedic people put _______ into the yajna fire to please the deities.
(a) offerings
(b) money
(c) water
Answer:
(a) offerings

Question 30.
In the Vedic period, each village had a head known as _______.
(a) grihapati
(b) gramini
(c) nripa
Answer:
(b) gramini

Question 31.
A group of villages formed a vish, whose head was called ________.
(a) grihapati
(b) purohit
(c) vishpati
Answer:
(c) vishpati

Question 32.
The head of the jana was known as nripa or _______.
(a) raja
(b) janapad
(c) senapati
Answer:
(a) raja

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

Question 33.
The ______ consisted of senior citizens of the state.
(a) samiti
(b) sabha
(c) vidath
Answer:
(b) sabha

Question 34.
After a period of time, the religious stream based on the vedas, smritis, puranas and local traditions came to be known as
(а) Buddhism
(b) Jainism
(c) Hinduism
Answer:
(c) Hinduism

Answer the following in one sentence:

Question 1.
What is vedic civilization?
Answer:
The civilization that is based on vedic literature is known as vedic civilization.

Question 2.
Who composed the vedas?
Answer:
The vedas were composed by many sages or rishis.

Question 3.
In which language is the vedic literature written?
Answer:
Vedic literature is written in Sanskrit.

Question 4.
Name the veda that is considered to be the first text.
Answer:
The Rigveda is considered to be the first text.

Question 5.
Name the four vedas.
Answer:
The four vedas are – Rigveda, Yajurveda, Samaveda and Atharvaveda.

Question 6.
What does Rigveda consist of?
Answer:
The Rigveda consists of many suktas composed to praise different deities.

Question 7.
What does Yajurveda provide?
Answer:
Yajurveda provides guidance about how and when the different mantras must be chanted during yajna rites.

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

Question 8.
What does Samaveda provide?
Answer:
The Samaveda provides guidance on singing Rigvedic verses to a set rhythm and tune at the time of yajna rites.

Question 9.
After whom is the Atharvaveda named?
Answer:
The Atharvaveda is name after Atharva rishi.

Question 10.
Which texts were written after the Samhitas?
Answer:
The Brahmana texts, Aranyakas and Upanishads were written after the composition of the Samhitas.

Question 11.
What does Aranyakas consists of?
Answer:
Aranyakas consists of the reflections or thoughts expressed after meditating with deep concentration in forests or wilderness.

Question 12.
Which family system was prevalent in the vedic period?
Answer:
Joint family system was prevalent in the vedic period.

Question 13.
Name some women scholars during the vedic period.
Answer:
Women scholars such as Lopamudra, Gargi and Maitreyi are mentioned in the vedic literature.

Question 14.
What did the diet of the people mainly consist of?
Answer:
The diet of the people mainly consists of cereals like wheat, barley and rice.

Question 15.
What was the main occupation during the vedic period?
Answer:
Agriculture was the main occupation during the vedic period.

Question 16.
Name the varnas.
Answer:
The four varnas are Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra.

Question 17.
Which four institutions guided the king?
Answer:
The four institutions that guided the king are sabha, samiti, vidath and jana.

Question 18.
What is Hinduism?
Answer:
After a period of time, the religious stream based on the vedas, smritis, puranas and local traditions came to be known as Hinduism.

Maharashtra Board Class 6 History Solutions Chapter 4 The Vedic Civilization

Answer in short:

Question 1.
What does Atharvaveda consists of?
Answer:

 • Atharvaveda consists of solution to adversities and diseases.
 • It provides information about medicinal herbs.
 • It provides guidance to a king about the way he should administer his kingdom.

Question 2.
Describe the dress of the people during the vedic period.
Answer:
People in the vedic period used cotton and woollen garments, they also used clothes made from the barks of trees. Animal skins were also used as clothing.

Write notes on:

Question 1.
Describe four stages or four ashramas.
Answer:
The four ashramas are brahmacharyashmma, grihasthashrama, vanaprasthashrama, sanyasashrama.

 1. The first ashrama was the brahmacharyashrama or the period of staying with the Guru to learn from him.
 2. The next stage was grihasthashrama, during this period a man would carry out his duties towards his family and society with the help of his wife.
 3. The third stage was vanaprasthashrama when a man was expected to detach himself from the household, retire to a solitary place and lead a very simple life.
 4. The fourth stage was the sanyasashrama, the convention was to renounce all relations, lead life in order to understand the meaning of human life and not to stay in one place.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Balbharti Maharashtra State Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Class 6 Science Chapter 4 Disaster Management Textbook Questions and Answers

1. What are the emergency contact numbers of the following:

Question a.
Police Control Room
Answer:
100

Question b.
Fire brigade
Answer:
101

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question c.
Ambulance
Answer:
102

Question d.
National level single emergency number for disaster relief
Answer:
108

2. What first aid will you provide in the following situations?
a. Dog bite
b. Scratches/Bleeding
c. Bums/Scalds
d. Snakebite
e. Sunstroke

Question a.
Dog bite
Answer:
First aid is some immediate aid given to a victim or patient before medical treatment is available.

 1. Wash the wound with a soap solution.
 2. Cover the wound with a clean and dry cloth.
 3. Get a doctor’s help.

Question b.
Scratches / Bleeding
Answer:

 1. Make the person sit or lie down comfortably.
 2. Clean the bleeding part of the bodywith water.
 3. Keep it above the level of the heart.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question c.
Bums/scalds
Answer:

a. Minor bums

 1. The injured part should be washed with water or held underwater.
 2. Give the victim water to drink.
 3. Clean the wounds using a cotton swab soaked in an antiseptic solution.
 4. Do not apply oily ointments.
 5. Cover the wound using dry dressings.

b. Serious bums

 1. Give emotional support.
 2. Cover the wound with sterilised cloth.
 3. Remove jewellery, shoes etc. if easily possible.
 4. Do not touch or burst the blisters on the skin.
 5. Do not apply oily ointments.
 6. Do not try to remove the cloth if it is struck to the burnt skin.
 7. If the patient is conscious give water to drink but avoid tea or coffee or other stimulating drinks. Get medical aid at once.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question d.
Snakebite
Answer:

 1. Wash the wound with water.
 2. Give emotional support to the patient.
 3. Tie a cloth tightly above the wound.
 4. Get immediate medical help.

Question e.
Sunstroke
Answer:

 1. Take the patient to a cool place or in the shade.
 2. Sponge the whole body with cold water.
 3. Place a cloth soaked in cold water on the neck.
 4. Give plenty of water or liquids like sherbets to drink.
 5. If the patient feels like vomiting make him prone i.e. on his/her abdomen with the head turned to one side.
 6. Get medical help or shift the patient to a hospital.

3. Write the causes of the following:
a. Floods
b. Forest fires
c. Landslides/building collapse
d. Storms
e. Earthquakes

Question a.
Floods:
Answer:

  1. Floods is a frequently occurring natural disaster in all parts of the world.
  2. Due to excessive rains in the same place, a river overflows its banks causing a flood.
  3. The water drainage system in big cities falls short when there is heavy rainfall, resulting in choking of gutters and drainage lines.
  4. Water overflows on to the roads and surrounding houses.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question b.
Forest fires:

 1. Forest fire is an uncontrolled fire in a forest, pasture or grasslands due to natural or man-made causes.
 2. Natural causes of forest fire can be lightning, volcanic eruptions, friction amongst branches of trees in extremely hot and dry weather.
 3. Man-made causes of forest fires are clearing land by burning which sometimes goes out of control.
 4. Campers and hikers sometimes leave behind a potential source of ignition like a lighted cigarette or a campfire.

Question c.
Landslides/building collapse:
Answer:

 1. Landslide causes due to erosion, slope movement in the downward direction, prolonged rainfall and seepage, vibration caused by earthquakes, deforestation, river erosion.
 2. Building collapses: Bad design, faulty construction, foundation failure or weak foundation, extraordinary loads, earthquakes, rampant and irregular constructions.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question d.
Storms:
Answer:
The formation of high and low air pressure belts in the atmosphere causes changes in weather resulting in strong winds or storms.

Question e.
Earthquakes:
Answer:

 1. Movements in the interior of the earth release tremendous amount of energy.
 2. This causes seismic waves leading to movement of the earth’s surface like tremors, shaking, cracking up.
 3. Such vibrations or quaking in the earth’s crust is known as earthquake.
 4. Man-made causes like mining, construction of big dams can also lead to earthquakes.

4. Answer the following questions.

Question a.
What is meant by ‘disaster’?
Answer:
A sudden event that causes large-scale damage to life, property and social aspects of a nation or society is called a disaster.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question b.
What are the types of disasters?
Answer:
Disasters are of two types: Natural disasters and man-made disasters.

Question c.
What is meant by disaster management’?
Answer:
Taking steps to prevent disasters, making plans to face disasters and developing the capacity for that is called disaster management.

Question d.
Which are the main components of disaster management?
Answer:
Emergency planning and implementation of disaster management work are the main components of disaster management. Community participation is close, related to disaster management.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

5. Find out about the work of a ‘Sarpa-mitra’.

Question a.
Find out about the work of a ‘Sarpa-mitra’.
Answer:

 1. A sarpa-mitra is a friend of snakes, a person who is trained to protect, save and safeguard snakes.
 2. Whenever there is a phone call from police or citizens informing the sarpa-mitras about snake sightings, they immediately rush to the situation and rescue the snake that would have been killed at the hands of people.
 3. Sarpa-mitra are well trained to handle snakes by capturing them, keeping them in baskets or bags before releasing them in the wild.
 4. They are in contact with the Police Department and Forest Department for rehabilitation of snakes.
 5. Sarpa-mitra are also trained to perform primary first aid to snake bite victims before they are moved to hospitals.
 6. Thus, the sarpa-mitra do a commendable job of saving snakes, saving human life without any monetary gains, but for sheer love of snakes.

6. Find out what a first aid kit / box contains.

Question a.
Find out what a first aid kit / box contains.
Answer:
1. First aid kit/box is a necessity at home, workplace, travelling, schools, etc.
2. It contains a cotton roll, sterilized dressing, a pair of scissors, Dettol or Savlon, Dettol soap, adhesive plaster, tablets like Crocin, necessary medicines – painkiller, Tincture iodine, Electrolyte powder, ear/eye drops, Potassium Permanganate crystals, Bumol ointment for cramps.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

7. Suggest remedial measures for dealing with natural or man-made disasters.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management 1

Question a.
Suggest remedial measures for dealing with natural or man-made disasters.
Answer:

 1. Fire: Use a fire extinguisher. Call the fire brigade. Run to a safe exit.
 2. Building collapse: Evacuate the building immediately, seek shelter in other safe places. Call the fire brigade or rescue team. First aid should be given to injured people.
 3. Road accident: Call the ambulance immediately. Give first aid if possible.
 4. Flood: Do not linger in houses or areas near river banks. Seek shelter in other safe places. Move to safer places at a greater height. Do not step into water currents or drive a vehicle into them.
 5. War: Take shelter in relief camps. Provide assistance in the rescue mission.
 6. Bomb explosions: Take shelter in relief camps/safe place. Immediately call the police. Be alert and do not touch the unattended objects.
 7. Earthquakes: Run to a safe place. Hide below a table.and do not use elevators. Use a staircase.
 8. Deluge: Take the warnings and signals from the Meteorological Department keep away from river banks and low-lying areas. Take shelter in relief camps.
 9. Storm: Remain in a safe place. Unplug all electrical devices. Take instructions given to people by meteorological department do not take shelter in dilapilated structures and under trees.
 10. Tsunami: Move to a safer place, stay alert.
 11. Drought: Save water, take care of people and cattle.
 12. Landslide: Landslide may be caused due to excessive rains or cloudbusrt in hilly areas. Do not take shelter at the foot of a hill.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Activity:

Question 1.
Compile information about measures taken for disaster management in your school.

Question 2.
Make posters, advertisements, banners about disaster management.

Question 3.
Find out the people/organisations that provide aid during a disaster. Obtain their phone numbers, addresses, etc.

Class 6 Science Chapter 4 Disaster Management Important Questions and Answers

Fill in the blanks:

Question 1.
In 1993, many people died due to the earthquake at ……………… in Latur district.
Answer:
Killari

Question 2.
Even today, people of shudder at the memory of ……………… 26 July, 2005.
Answer:
Mumbai

Question 3.
In November 2015, many people died due to flooding caused by heavy rains in ……………… .
Answer:
Tamil Nadu

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question 4.
Movements in the interior of the earth release tremendous amounts of ……………… .
Answer:
energy

Question 5.
Vibrations or ……………… in the earth’s crust is known as earthquake.
Answer:
quaking

Question 6.
Man-made causes like ……………… and construction of big dams can also lead to earthquakes.
Answer:
mining

Question 7.
A frequently occurring natural disaster in all parts of the world is ………………. .
Answer:
floods

Question 8.
Forest fires spread at a ……………… speed.
Answer:
tremendous

Question 9.
Landslides occur in hilly areas due to a ……………… .
Answer:
cloudburst

Question 10.
To get protection from fire, use ……………… .
Answer:
fire extinguisher

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Match the following. 

Question 1.

Column ‘A’ Column ‘B’
1. July 2005 a. Floods in Tamil Nadu
2. July 2014 b. Floods in Mumbai
3. November 2015 c. Earthquake in Latur
4. 1993 d. Landslide in Pune

Answer:

Column ‘A’ Column ‘B’
1. July 2005 b. Floods in Mumbai
2. July 2014 d. Landslide in Pune
3. November 2015 a. Floods in Tamil Nadu
4. 1993 c. Earthquake in Latur

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

State whether the following statements are True or False. If false, correct them.

Disaster Management Class 6  Question 1.
In 1993, many people died due to the earthquake at Malin in Pune district.
Answer:
False: In 1993 many people died due to the earthquake at Killari in Latur district.

Disaster Management Class 6 Exercise Question 2.
Disaster Management Class 6 ExerciseEven today, people of Mumbai shudder at the memory of July 2007.
Answer:
False: Even today people of Mumbai shudder at the memory of July 2005.

Class 6 Science Chapter 4 Disaster Management  Question 3.
Increased risk due to high density of population in a limited area can cause disaster.
Answer:
True

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

4 Disaster Management Exercise Question 4.
Earthquakes cause huge loss of life and property.
Answer:
True

Question 5.
Forest fire is a controlled fire in a forest, pasture or grassland.
Answer:
False: Forest fire is an uncontrolled fire in a forest, pasture or grassland.

Question 6.
Storms cause no disruption of electric supply.
Answer:
False: Storms cause disruption of electric supply.

Question 7.
Community participation is closely related to disaster management.
Answer:
True

Question 8.
National Disaster Management Authority was established in 2008.
Answer:
False: National Disaster Management Authority was established in 2005.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question 9.
During a disaster, keep watching movies on TV.
Answer:
False: During a disaster keep watching news bulletin on TV.

Question 10.
In case of a disaster, use the website www. imd.gov.in
Answer:
True

Answer the following in one sentence:

Question 1.
What are man-made causes of earthquakes?
Answer:
Mining, construction of big dams can lead to earthquakes.

Question 2.
What are forest fires?
Answer:
A forest fire is an uncontrolled fire in a forest, pasture or grassland due to natural or man-made causes.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question 3.
State the website to seek government’s help during disaster.
Answer:
To seek government’s help during a disaster we can log on to xvww.imd.gov.in

Question 4.
Where should we take shelter during floods?
Answer:
We should seek shelter in safe places especially safer places at great heights.

Question 5.
What is sunstroke?
Answer:
When we work in the sun continuously for a long time, the body loses a lot of water and minerals. Hence, the person experiences sunstroke.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question 6.
Name some poisonous snakes.
Answer:
Some poisonous snakes are cobras, kraits, vipers and sea snakes.

Question 7.
What should we do when we come across a snake?
Answer:
When we come across a snake we should contact a sarpa-mitra.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question 8.
What is first aid?
Answer:
Immediate aid given even before medical treatment is available on facing a disaster or accident is first aid.

Answer the following questions briefly:

Question 1.
What are the effects of an earthquake?
Answer:
The effects of an earthquake are:

 1. Destruction of infrastructure i.e buildings, bridges, roads, railway tracks.
 2. Change in the direction of the flow of river.
 3. Huge loss of life and property.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question 2.
What are the effects of floods on people?
Answer:

 1. There is a huge loss of life and property.
 2. Soil erosion
 3. Destruction of standing crops.
 4. After-effects of floods, like spread of diseases and epidemics affecting the health of the people.

Question 3.
What are the effects of storms?
Answer:

 1. Great damage in the storm affected region.
 2. Tremendous losses to life and property.
 3. Disruption of electric supply.
 4. Disruption of transport and communication.

Question 4.
What are the effects of forest fires?
Answer:

 1. Great damage to natural wealth and bio-diversity.
 2. Pollution of air.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question 5.
What preventive measures should we take to protect us from fire?
Answer:
To get protection from fire, use fire extinguishers in public places like schools, hospitals, railway stations.

Question 6.
What first aid can be provided to a person if he is bleeding?
Answer:
If a person is bleeding, first make him sit or lie down comfortably. Clean the bleeding part of the body with water and keep it above the level of the heart.

Give scientific reasons:

Question 1.
Why should a dog bite victim get an injection of the anti-rabies vaccine?
Answer:
In a dog bite, there is a risk of infection of rabies through the blood, hence anti-rabies injection is given to the patient.

Question 2.
During a disaster if possible we should take shelter in relief camps.
Answer:
Relief camps provide medicines, food packets, drinking water and first aid. Since these things help victims to restart, people should take shelter in relief camps during a disaster.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question 3.
During disaster use battery operated radios and mobile.
Answer:
During disaster, many times there is disruption of electricity, hence battery operated mobiles and radios are convenient.

Can you tell?

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management 2

Question 1.
What event do you see in these pictures?
Answer:
In this picture we see –
(a) earthquakes
(b) drought
(c) flood
(d) fire
(e) storm
(f) volcanic eruptions.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question 2.
What would you have done in these situations?
Answer:
In these situations I would have tried to save my life. (Answer:wers may vary)

Question 3.
Have you experienced such a situation yourself?
Answer:
No. (Answer:wers may vary)

Question 4.
Why do these events occur?
Answer:
This events are disasters and some occur naturally and some are man-made.

Question 5.
According to you, what can be done to deal with such a disaster?
Answer:
To deal with such a disaster, take help of some elders or ask for help immediately. Be alert and use first-aid / get some immediate aid even before medical treatment becomes available.

Use your brainpower!

Question 1.
What disaster can occur in school or on the way to school?
Answer:
1. Disasters that can occur in school: Fire in the school building, experience tremors of earthquake, school building collapses, slab in one of the classroom collapses, getting injured while playing, getting an electric shock.
2. Disasters that can occur on way to school: You meet with an accident while crossing the road or school bus meets with an accident. Area near school gets flooded.

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Classify the following disasters as man-made or natural.
(fire, earthquake, leakage of chemical gases, storms, floods, tsunami, bomb explosions, collapse of a building, war, forest fire)
Answer:

Man-made disasters Natural disasters
1. Fire 1. Earthquake
2. Leakage of chemical gases 2. Storms
3. Bomb explosion 3. Floods
4. Collapse of a building 4. Tsunami
5. War 5. Forest fire
6. Forest- fire

Can you tell?

Question 1.
How many children are there in your class at present?
Answer:
There are 50 children in my class at present. (Answers may vary)

Maharashtra Board Class 6 Science Solutions Chapter 4 Disaster Management

Question 2.
What would happen if five times this number sat in your class?
Answer:
If five times this number sat in my class, the classroom would be crowded. There will be utter chaos.

Question 3.
Which kind of disaster can occur in an extremely crowded places?
Answer:
In an extremely crowded place there can be panic in the classroom, stampede while going out of the classroom, breathless among fellow students.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 4.8 An Autumn Greeting

Balbharti Maharashtra State Board Class 6 English Solutions Chapter 4.8 An Autumn Greeting Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 6 English Solutions Chapter 4.8 An Autumn Greeting

Class 6 English Chapter 4.8 An Autumn Greeting Textbook Questions and Answers

1. Recite the poem with proper rhythm and intonation.

An Autumn Greeting Poem Questions And Answers Question 1.
Recite the poem with proper rhythm and intonation.

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 4.8 An Autumn Greeting

Class 6 English Chapter 4.8 An Autumn Greeting Additional Important Questions and Answers

Analysis of the poem.

An Autumn Greeting Poem Std 6 Question 1.
Name of the poem: An Autumn Greeting
Poet: George Cooper
Answer:
1. Central Idea: Tracing the journey of the little leaves in autumn from the treetops to their earthy beds, that is the ground and how they are embedded under the winter snow. A beautiful description of changes observed in nature during autumn.

2. Stanzas: Three stanzas with 8 lines in each stanza.

3. Poetic Device:
a. Rhyming words used:

 1. day – play
 2. gold – cold
 3. call-all
 4. flew – knew
 5. went – content
 6. beds – heads

(b) Figures of speech used: Personification is the figure of speech used in this poem, i.e., a figure of speech wherein inanimate objects are given the human qualities. It has added effectiveness to the human qualities. It has added to the beauty of the poem.
e.g.:
‘Come little leaves’- send the wind one day.
1. As the leaves heard the wind’s loud call.

4. Imagery:
Imagery is used to make a poem vivid and descriptive thus providing clarity to the readers. With the beautiful use of imagery the poet has taken the poem to another level.
e.g.:
Down they came fluttering,
One and all;
Over the meadows
They danced and flew ………..

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 4.8 An Autumn Greeting

An Autumn Greeting Summary in English

This journey of the leaves from the tree to their earthy beds is aided by their friend ‘the wind’. He ushers them to come over the meadows in their red and gold dresses and play with him. The wind reminds the leaves that summer has bid them goodbye, and winter has set in. The leaves as if waiting for the wind’s call, come down fluttering, dancing, flying and singing. Their journey continues till they reach their earthy beds and they fall into deep sleep with snow covered over their heads.

Introduction:

The poet describes the beauty of the autumn season. Come autumn and the leaves begin to change colour. They change into red and gold and they start falling off the trees. With the weather getting colder, the leaves are covered by the snow.

Glossary:

 1. meadows (n) – a field which has grass and flowers growing on it
 2. fluttering (v) – moving (flying) up and the grass down or side to side with quick movements
 3. to be content (v) – to be satisfied
 4. mantle (n) – (here) a layer of ice covering

Maharashtra Board Class 6 English Solutions Chapter 4.8 An Autumn Greeting