Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1

Balbharti Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1

Question 1.
Write all the numbers from 1 to 20 using Roman numerals.
Answer:
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 4

Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1

Question 2.
Write the following numbers using international numerals.
(1) V
(2) VII
(3) X
(4) XIII
(5) XIV
(6) XVI
(7) XVIII
(8) IX
Answer:
(1) 5
(2) 7
(3) 10
(4) 13
(5) 14
(6) 16
(7) 18
(8) 9

Question 3.
Fill in the empty boxes.
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 1
Answer:
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 11

Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1

Question 4.
Write the numbers using Roman numerals.
(1) 9
(2) 2
(3) 17
(4) 4
(5) 11
(6) 18
Answer:
(1) IX
(2) II
(3) XVII
(4) IV
(5) XI
(6) XVIII

Question 5.
In the table below, each given number is written in international numerals and then again in Roman numerals. If it is written correctly in Roman numerals, put ‘/’ in the box under it. If not, put ‘X’ and correct it.
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 2
Answer:
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 12

Something more : L, C, D and M are also used as Roman numerals.
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 3
Activity : Apart from clocks and watches, where else do we see Roman numerals?

Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1

The decimal system of writing numbers
It is not easy to read or write numbers using Roman numerals. It also makes calculations difficult. You have learnt to write numbers using the ten digits, 0 to 9. In that system, the value of a digit depends upon its place in the number. This system of writing numbers is called the ‘decimal system’.

Mathematicians of ancient India invented the decimal system of writing numbers and began to use it. Later, this system was accepted in all parts of the world because it was simple and convenient.

Roman Numerals Problem Set 1 Additional Important Questions and Answers

Question 1.
Write all the numbers from 21 to 30 using roman numerals.
Answer:
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 5

Question 2.
Write the following numbers using international numerals.
(1) XXV
(2) XXIX.
Answer:
(1) 25
(2) 29

Question 3.
Fill in the empty boxes:
Answer:
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 6

Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1

Question 4.
Write the numbers using Roman Numerals:
(1) 1
(2) 21
(3) 10
Answer:
(1) I
(2) XXI
(3) X

Question 5.
In the table below, each given number is written in international numerals and then again in Roman numerals. If it is written correctly in Roman numerals put ‘S’ in the box under it. if not, put ‘x’ and correct it.
Answer:
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 7

Question 6.
Write all the numbers from 31 to 40 using Roman numerals.
Answer:
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 10

Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1

Question 7.
Write the following numbers using international numerals.
(1) VI
(2) XI
(3) XIV
(4) XVII
Answer:
(1) 6
(2) 11
(3) 14
(4) 17

Question 8.
Fill in the empty boxes:
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 8
Answer:
Four = IV, 16 = XVI, Twenty = XX, XV =15

Question 9.
Write the numbers using Roman numerals in the given boxes.
(1) 3 [ ]
(2) 8 [ ]
(3) 13 [ ]
(4) 16 [ ]
Answer:
(1) III
(2) VIII
(3) XIII
(4) XVI

Question 10.
State true or false of the following. If the statement is false then correct it in Roman numerals.
(1) 3 is written as IIV
(2) 14 is written as XIV
(3) 16 is written as XVI
(4) 19 is written as IXX
Answer:
(1) False (III)
(2) True
(3) True
(4) False (XIX)

Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1

Question 11.
Write the answers Roman numerals.
(1) III + IV = [ ]
(2) IV + V = [ ]
(3) IX – X = [ ]
(4) VI + X = [ ]
(5) III + II = [ ]
(6) V + V = [ ]
(7) XXX + XX = [ ]
(8) L + L = [ ]
Answer:
(1) VII
(2) IX
(3) XIX
(4) XVI
(5) V
(6) X
(7) L
(8) C

Question 12.
Match the columns:
Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1 9
Answer:
(1 – b),
(2 – a),
(3 – d),
(4 – c)

Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1

Question 13.
Circle the correct international numeral of the following:
(1) XXIV
(a) 14
(b) 20
(c) 24
Answer:
(c) 24

(2) VIII
(a) 8
(b) 207
(c) 19
Answer:
(a) 8

(3) XXIX
(a) 31
(b) 29
(c) 20
Answer:
(b) 29

(4) XXVII
(a) 27
(b) 28
(c) 26
Answer:
(a) 27

Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1

Question 14.
Circle the correct Roman numeral of the following:
(1) 36
(a) XXVI
(b) XXXVI
(c) XXXXVI
Answers:
(b) XXXVI

(2) 27
(a) XXXVI
(b) XXVII
(c) XXVI
Answers:
(c) XXVII

(3) 18
(a) XVIII
(b) XVI
(c) XVII
Answers:
(a) XVIII

(4) 605
(a)DCV
(b)CDV
(c) XXXXXV
Answers:
(a) DCV

Maharashtra Board Class 5 Maths Solutions Chapter 1 Roman Numerals Problem Set 1

Question 15.
Put >, < or = in the box.
(1) CVI [          ] CLX
(2) CLXIX [          ] CLXXI
(3) XLIX [          ] XXXIX
(4) MMXVI [          ] MMXXVI
(5) LXX VII [          ] LVIII
(6) MCMXL [          ] MCMXLV
Answers:
(1) <
(2) <
(3) >
(4) <
(5) >
(6) <

Maharashtra Board Class 9 Marathi Kumarbharti Solutions Chapter 1 वंद्य ‘वन्दे मातरम्’

Balbharti Maharashtra State Board Class 9 Marathi Solutions Kumarbharti Chapter 1 वंद्य ‘वन्दे मातरम्’ Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 9 Marathi Kumarbharti Solutions Chapter 1 वंद्य ‘वन्दे मातरम्’

9th Std Marathi Kumarbharati Digest Chapter 1 वंद्य ‘वन्दे मातरम्’ Textbook Questions and Answers

प्रश्न 1.
हे गीत विद्यार्थ्यांनी समूहाने तालासुरात मोठ्याने म्हणावे व त्याचा काव्यानंद अनुभवावा.

वंद्य ‘वन्दे मातरम्’ Summary in Marathi

कवितेचा आशय:

राष्ट्रभक्तीने प्रेरित होऊन ज्या शूर राष्ट्रभक्तांनी मातृभूमीच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणांचे बलिदान दिले, त्या देशभक्तांच्या गौरवाचे हे गीत कवींनी लिहिले आहे. या गीतात कवींनी वीर भारतपुत्रांविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.

शब्दार्थ:

 1. वंद्य – वंदनीय, आदरणीय.
 2. वन्दे – वंदन करतो.
 3. मातरम् – मातृभूमी,
 4. माउली – आई, (येथे अर्थ) भारतमाता.
 5. मुक्तता – सुटका,
 6. यज्ञ – अग्निकुंड (इथे अर्थ) स्वातंत्र्यसंग्राम.
 7. भारती – भारतात.
 8. जीवित – जीवन, आयुष्य.
 9. आहुती – प्राणार्पण.
 10. सिद्ध – तयार.
 11. मंत्र – श्लोक, सुवचन, घोषवाक्य.
 12. मृतांचे – मेलेल्या शरीराचे, कलेवरांचे,
 13. जागले – (विचारांनी) जागृत झाले.
 14. शस्त्रधारी – हत्यार बाळगणारे,
 15. निष्ठुर – कठोर, क्रूर.
 16. शांतिवादी – शांतता रुजवणारे लोक (भारतीय),
 17. झुंजले – लढले.
 18. शस्त्रहीनां – ज्यांच्या हाती हत्यार नाही असे लोक.
 19. लाभो – मिळो.
 20. निर्मिला – निर्माण केला, तयार केला,
 21. आचरीला – वर्तनात आणला, वागणुकीत आणला.
 22. हुतात्मे – वीरमरण लाभलेले राष्ट्रभक्त.
 23. स्वर्गलोक – देवांचा रहिवास असलेले.
 24. तयांच्या – त्यांच्या.
 25. आरती – प्रार्थना, आळवणी करणारे भजन.

टीप : वेद : प्राचीन काळी ऋषिमुनींनी लिहिलेले जीवनस्तोत्र.

कवितेचा भावार्थ:

राष्ट्रप्रेमाने भारलेल्या व भारताच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणार्पण करणाऱ्या राष्ट्रभक्तांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करताना कवी म्हणतात – वेदांच्या मंत्रांपेक्षाही ‘वंदे मातरम!’ हा जयघोष आम्हां भारतीयांना वंदनीय आहे, आदरणीय आहे.

(स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये) या भारतवर्षात भारतमातेला पारतंत्र्यातून मुक्त करण्याचा धगधगता स्वातंत्र्यसंग्राम (यज्ञ) झाला. त्या स्वातंत्र्याच्या अग्निकुंडात लाखो वीरांच्या प्राणांची आहती पडली. लाखो देशभक्तांनी बलिदान दिले. त्यांच्या या पवित्र बलिदानाने ‘वन्दे मातरम्!’ हा मंत्र निर्माण केला. सिद्ध केला. ‘वन्दे मातरम्!’ या मंत्राने त्या वेळी मुर्दाड झालेली व स्वाभिमान हरवून बसलेली राष्ट्रीयता जागृत झाली. सारे भारतीय खडबडून जागे झाले, कायम शांतीचा पुरस्कार करणारे भारतीय, संगिनधारी सशस्त्र, क्रूर इंग्रजी जुलमी सत्ताधाऱ्यांशी लढले. त्या झुंजीमध्ये निःशस्त्र असणाऱ्या भारतीयांना ‘वन्दे मातरम्!’ हा एकच महामंत्र शस्त्रासारखा लाभला होता.

स्वातंत्र्यलढ्यामध्ये ज्या देशभक्तांनी ‘वन्दे मातरम्’ हा मंत्र निर्माण केला व तोच वर्तनात आणून परकीय सत्तेशी झुंज दिली. जे राष्ट्रभक्त या रणकुंडात प्राणार्पण करून हुतात्मे झाले ते देव होऊन स्वर्गलोकी गेले. त्यांना देवत्व प्राप्त झाले. त्यांच्या बलिदानाची आरती म्हणजेच हे ‘वन्दे मातरम्!’ गीत आहे. आपण ते गाऊ या.

Maharashtra Board Class 9 Marathi Aksharbharati Solutions Chapter 1 सर्वात्मका शिवसुंदरा

Balbharti Maharashtra State Board Class 9 Marathi Solutions Aksharbharati Chapter 1 सर्वात्मका शिवसुंदरा Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 9 Marathi Aksharbharati Solutions Chapter 1 सर्वात्मका शिवसुंदरा

Marathi Aksharbharati Std 9 Digest Chapter 1 सर्वात्मका शिवसुंदरा Textbook Questions and Answers

सर्वात्मका शिवसुंदरा Summary in Marathi

कवीचा परिचय :

नाव : विष्णु वामन शिरवाडकर
कालावधी : 1912 – 1999

ज्ञानपीठ पारितोषिक विजेते, प्रसिद्ध लेखक, कवी, नाटककार. ‘जीवनलहरी’, विशाखा’, ‘समिधा’, ‘स्वगत’, ‘हिमरेषा’, ‘वादळवेल’, ‘मारवा’, ‘किनारा’ इत्यादी काव्यसंग्रह; ‘वैजयंती’, ‘राजमुकुट’, ‘कौतेय’, ‘नटसम्राट’, ‘वीज महणाली धरतीला’, ‘विदूषक’ इत्यादी नाटके प्रसिद्ध.

प्रस्तावना :

‘सर्वात्मका शिवसुंदरा’ ही प्रार्थना कवी कुसुमाग्रज यांनी लिहिली आहे. या प्रार्थनेत परमेश्वरास वंदन करून अंधारातून उजेडाकडे नेण्याची, संकटातही सामना करण्याची शक्ती देण्याची विनंती कवीने केली आहे.

A famous poet Kusumagraj has written the prayer Sarvatmaka Shivsundara’. In this prayer, the poet is seeking guidance from the almighty God. He is asking the Lord to bestow upon him the strength to survive in all tough, difficult situations. He is asking the God to transport him from the darkness of everyday life to enlightenment

Maharashtra Board Class 9 Marathi Aksharbharati Solutions Chapter 1 सर्वात्मका शिवसुंदरा

भावार्थ :

सर्वात्मका शिवसुंदरा …………………….. आमुच्या ने जीवना।।
हे सर्व प्राणीमात्रांच्या ठिकाणी असलेल्या शिवसुंदरा परमेश्वरा, तू आमचे वंदन स्वीकार कर. हे परमेश्वरा, तू आमच्या जीवनाला अंधाराकडून प्रकाशाकडे घेऊन जा. आमच्या जीवनाला योग्य मार्ग दाखव.

सुमनांत तू गगनात …………………….. चोहीकडे रूपे तुझी जाणीव ही माझ्या मना ।।
हे परमेश्वरा, सुमनात म्हणजेच प्रत्येक फुलात, गगनात तूच सामावलेला आहे. तान्यांमध्ये देखील तू फुललेला म्हणजेच भरलेला, व्यापलेला आहेस. या जगामध्ये जे जे सद्धमनि वागतात त्या सर्वांमध्ये तू राहतोस. या सृष्टीमध्ये चोहीकडे तुझीच रूपे आहेत, याची मला जाणीव आहे.

श्रमतोस तू शेतामधे ……………………. तिथे तुझे पद पावना ।।
हे परमेश्वरा, शेतामध्ये त्या कष्ट करणाऱ्या लोकांबरोबर तू स्वत: मेहनत करतोस. या जगामध्ये जे जे दुःखी, कष्टी जीवनाने त्रासलेले आहेत, त्या लोकांची आसवे तू पुसतोस. म्हणजेच या सर्वांचे दुःख, त्रास तू दूर करतोस. जिथे कोणत्याही स्वार्थाशिवाय तुझी सेवा केली जाते, तिथे तुझे पावन चरण पाहायला मिळतात. तिथे तुझे अस्तित्व जाणवते.

न्यायार्थ जे लढती रणी………………….मुनी होतोस त्यांची साधना।।
पुढे कवी सांगतात की, जे लोक अन्यायाविरुद्ध लढतात, न्यायासाठी तलवार हातात घेऊन रणांगणावर लवण्यासाठी जातात, त्यांच्या हातातल्या तलवारीमध्ये परमेश्वरा तू राहतोस. तसेच जे लोक ध्येयवेडे असतात. जे आपले ध्येय प्राप्त करण्यासाठी अंधारातून (संकटातून) ही मार्ग काढतात तू त्यांच्यामध्ये दीप बनून राहतोस. त्यांच्यात आत्मविश्वास, हिंमत निर्माण करतोस. म्हणजेच ध्येय प्राप्तीचा योग्य मार्ग तू त्यांना दाखवतोस. तसेच जे ज्ञानाची लालसा मनामध्ये धरून त्याची कास धरतात, त्यासाठी तप करतात, त्यांची ज्ञानसाधना तू होतोस.

करुणाकरा करुणा तुझी ………………. नित जगवि भीतीवाना।।
कवी परमेश्वराला सांगतो, हे करुणाकरा तुझा आशीर्वाद पाठीशी असताना मला कुठलीही भीती नाही. त्यामुळे आयुष्याच्या वाटेवर चालताना माझ्या प्रत्येक पावलाबरोबर तुझे पाऊल असेल, याची मला पक्की खात्री आहे. त्यामुळे माझ्याकडून नेहमीच सूजनत्व मणजेच नवनिर्मिती होईल. माझ्या मनात त्याविषयी कोणतीच भीती असणार नाही.

Maharashtra Board Class 9 Marathi Aksharbharati Solutions Chapter 1 सर्वात्मका शिवसुंदरा

शब्दार्थ :

 1. ज्ञानपीठ पुरस्कार – साहित्य क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार
 2. सर्वात्मका – सर्व प्राणिमात्रांच्या ठिकाणी असलेला जीवात्मा, परमेश्वर (the soul of all, the entire self)
 3. शिव – शंकर (God Shiva)
 4. सुंदरा – सुंदर (beautiful)
 5. स्वीकार – अंगीकार (acceptance)
 6. अभिवादन – वंदन, नमन (salutation)
 7. तिमिर – अंधार, काळोख (darkness)
 8. तेज – प्रकाश, लकाकी (brightness)
 9. प्रभु – ईश्वर, देव (God, Lord)
 10. जीवन – आयुष्य (life)
 11. सुमन – फूल (a flower)
 12. गगन – आकाश, नभ (the sky)
 13. तारा – चांदणी (star)
 14. सद्धर्म – चांगला धर्म, सदाचार (good quality, good conduct)
 15. जग – दुनिया, विश्व (the world, the universe)
 16. वसणे – राहणे, वस्ती करणे (to establish, to stay)
 17. चोहिकडे – सभोवार, सर्वत्र (everywhere, all round)
 18. रूप – आकार (form, shape)
 19. जाणीव – बोध, आकलन (consciousness, realization)
 20. मन – चित्त, अंत:करण (the mind)
 21. राबसी – राबतोस, भरपूर कष्ट करतोस (to work hard)
 22. श्रमिक – कामकरी, कष्ट करणारा (a labour, a worker)
 23. रंजले – त्रासले (to be harassed)
 24. गांजणे – त्रासून जाणे, सतावले जाणे (to be harassed)
 25. आसवे – अश्रू (tears)
 26. स्वार्थ – स्वत:चा लाभ, मतलब (selfishness)
 27. पद – पाय, पाऊल (a foot, a foot step)
 28. न्याय – नीती (justice)
 29. रण – रणभूमी, युद्धाची जागा, रणांगण (battlefield)
 30. कर – हस्त, ह्यत (hand)
 31. ध्येय – उद्दिष्ट, साध्य (a goal, an aim)
 32. तमी – तम, अंधकार काळोख (darkness)
 33. अंतरी – आतमध्ये (in interior)
 34. ज्ञान – माहिती, प्रतिती (knowledge)
 35. तपती – तपतात (experience burning, blazing, heat)
 36. मुनि – ऋषी, साधू, तपस्वी (a holy sage)
 37. साधना – तपश्चर्या (penance)
 38. करुणा – दया (compassion, mercy)
 39. भय – भीती, धास्ती (fear, fright)
 40. मार्ग – रस्ता (way)
 41. सदा – नेहमी (always)
 42. तव – तुझे (yours)
 43. पावले – पाऊले, पाय (feet)
 44. सूजनत्व – नवनिर्मिती (creation)
 45. नित – नेहमी, सदा (always, daily, everyday)
 46. जगवि – जागव (to wake up)

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

Balbharti Maharashtra State Board Class 9 Hindi Solutions Lokbharti Chapter 1 चाँदनी रात Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

Hindi Lokbharti 9th Std Digest Chapter 1 चाँदनी रात Textbook Questions and Answers

1. सूचनानुसार कृतियाँ कीजिए :

(क) संजाल:

प्रश्न 1.
संजाल:
Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 1
उत्तर:
Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 2

(ख) चाँदनी रात की विशेषताएँ:

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 3

प्रश्न 1.
चाँदनी रात की विशेषताएँ:
उत्तर:

 1. सुंदर चंद्रमा की झिलमिलाती किरणें जल और थल में फैली हुई हैं।
 2. पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है।
 3. हरी-हरी घास की नोकों के माध्यम से पृथ्वी अपनी खुशी प्रकट कर रही है।
 4. सभी वृक्ष मंद-मंद वायु के झोंकों से झूमते प्रतीत होते हैं।
 5. दूर-दूर तक फैली चाँदनी बहुत ही साफ दिखाई दे रही है।
 6. रात सन्नाटे से भरी है, कोई शोर नहीं हो रहा है।
 7. वायु स्वच्छंद होकर मंद-मंद गति से बह रही है।
 8. इस समय पूर्व, पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है।

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

2. निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए :

प्रश्न च.
चारु चंद्र ……….. झोंकों से ।
उत्तर:
भावार्थ: गुप्त जी चाँदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी-हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो वृक्ष भी मंद-मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं।

प्रश्न छ.
क्या ही स्वच्छ ………. शांत और चुपचाप ।
उत्तर:
भावार्थ: पंचवटी में दूर-दूर तक चाँदनी फैली हुई है, वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी है। कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद-मंद बह रही है। इस समय कौन-सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है? अर्थात सभी दिशाएँ इस सौंदर्य से आनंदित हो रही हैं। उत्तरपश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंद-शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति-विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं। कोई रुकावट नहीं। वह एक भाव से अर्थात् अकेले-अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है।

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

पाठ से आगे

प्रश्न 1.
Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 4
उत्तर:
आकाश केवल बिजली नहीं चमकाता
पर्वत केवल चोटियाँ नहीं दिखलाता
पृथ्वी केवल भूकंप नहीं लाती
तारे केवल टिमटिमाते नहीं
वैसे ही, हाँ वैसे ही
मन में सिर्फ विचार नहीं आते
बल्कि विश्वास,
आस्था, प्रकाश, उदासी की
एक पावन श्रृंखला भी आती है।
जो मनुष्य को मनुष्य से जोड़कर
मानवता के एकसूत्र में बाँधती है।

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

संभाषणीय :

शरद पूर्णिमा त्योहार के बारे में चर्चा कीजिए।

प्रश्न 1.
शरद पूर्णिमा त्योहार के बारे में चर्चा कीजिए।
उत्तरः

 • गौरी – अरे राधिका, आज बहुत फूल-माला खरीद रही हो, क्या बात है?
 • राधिका – गौरी तुम्हें मालूम नहीं कि आज शरद पूर्णिमा की रात होगी।
 • गौरी – अरे! मैं तो भूल ही गई थी।
 • राधिका – क्या तुम्हें मालूम है, यह त्योहार कब मनाया जाता है?
 • गौरी – हाँ, मालूम है, शरदीय नवरात्र के बाद पड़ने वाली पूर्णिमा को यह त्योहार मनाते हैं। परंतु इस त्योहार की क्या मान्यता है?
 • राधिका – ‘शरद पूर्णिमा’ हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है। ज्योतिष के अनुसार, पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा सोलह कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता भी है कि आश्विन शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है।
 • गौरी – राधिका, इस त्योहार के दिन किसकी व्रत-पूजा होती है?
 • राधिका – गौरी, इस दिन माँ लक्ष्मी का व्रत रखते हैं । पूरे वर्ष हम स्वस्थ और सुख-शांति से रहें, इसके लिए हम उनकी पूजा-अर्चना करते हैं।
 • गौरी – इसकी पूजा की विधि क्या है , राधिका?
 • राधिका – इस दिन मूर्ति बनाने वाले कारीगर के पास से एक लक्ष्मी की मूर्ति लाते हैं। पाँच तरह के फल व सब्जियों के साथ नारियल अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं तथा उस मूर्ति को पूरे साल सँभाल कर रखते हैं। अगले वर्ष फिर शरद पूर्णिमा के दिन उस मूर्ति को विसर्जित कर नई प्रतिमा रखते हैं। इस दिन मंदिरों में भी विशेष पूजा-अर्चना होती है।
 • गौरी – तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद!

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

भाषा बिंदु :

निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए।

प्रश्न 1.
निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए।

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 5
उत्तरः
Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 6

Hindi Lokbharti 9th Answers Chapter 1 चाँदनी रात Additional Important Questions and Answers

पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए।

कृति (1) आकलन कृति

प्रश्न 1.
एक शब्द में उत्तर लिखिए।
i. ये अपनी खुशी प्रकट कर रही है
ii. ये वायु के झोंकों से झूम रहे हैं
उत्तर:
i. पृथ्वी
ii. वृक्ष

प्रश्न 2.
चौखट पूर्ण कीजिए।
उत्तर:
Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 9

प्रश्न 3.
चौखट पूर्ण कीजिए।
उत्तर:
Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 12

प्रश्न 4.
समझकर लिखिए।
i. पंचवटी की छाया में बना है
ii. धनुर्धर इस पर बैठा हुआ है
उत्तर:
i. पर्णकुटीर
ii. स्वच्छ शिला पर

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

कृति (2) आकलन कृति

प्रश्न 1.
आकृति पूर्ण कीजिए।
उत्तर:
Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 7

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 8

प्रश्न 2.
सही शब्द चुनकर वाक्य फिर से लिखिए।
i. क्या ही स्वच्छ/सुगंध चाँदनी है यह।
ii. नियति नदी/नटी के कार्य-कलाप।
उत्तरः
i. क्या ही स्वच्छ चाँदनी है यह।
ii. नियति नटी के कार्य-कलाप ।

प्रश्न 3.
आकृति पूर्ण कीजिए।
उत्तरः
Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 10

प्रश्न 4.
सत्य या असत्य पहचानकर लिखिए।
i. पंचवटी में अंधेरी रात है।
ii. सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है।
उत्तर:
i. असत्य
ii. सत्य कृति

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

प्रश्न 5.
चौखट पूर्ण कीजिए।
उत्तर:
Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात 11

प्रश्न 6.
सत्य या असत्य पहचानकर लिखिए।
i. पृथ्वी मोतियों को समेट लेती है।
ii. सूर्य सबेरा होने पर मोतियों को बिखेर देता है।
उत्तर:
i. असत्य
ii. असत्य

प्रश्न 7.
एक-एक शब्द में उत्तर लिखिए।
i. सबके सो जाने पर मोती ये बिखेरती है
ii. सुबह होने पर मोतियों को ये बटोर लेता है
उत्तर:
i. वसुंधरा
ii. रवि

प्रश्न 8.
सत्य या असत्य पहचानकर लिखिए।
i. कुटीर पत्थरों का बना है।
ii. कुटीर में धौर-वीर निर्भीक मनवाला युवक बैठा है।
उत्तर:
i. असत्य
ii. असत्य

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

कृति (3) भावार्थ

निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए ।

प्रश्न 1.
है बिखेर देती ……………………… छलकता है।।
भावार्थ:
चाँदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है और अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर चला जाता है। मानो आकाश को साँवला शरीर देकर वह अपना नया-सा रूप छलका जाता है।

प्रश्न 2.
पंचवटी की ………………………… होता है।।
भावार्थः
कवि कहता है कि पंचवटी की घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ तथा विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली, निर्भय मनवाला पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है परंतु यह धनुषधारी इस समय भी जाग रहा है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करनेवाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो।

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

लेखनीय :

प्रश्न 1.
प्रकृति मनुष्य की मित्र है’, स्पष्ट कीजिए।
उत्तरः
संदर्भ के लिए परिच्छेद (4) का स्वमत देखिए।

कल्पना पल्टन :

प्रश्न 1.
पुलक प्रगट करती है धरती हरित तणों की ‘नोकों से’ इस पंक्ति का कल्पना विस्तार कीजिए।
उत्तरः
चाँदनी रात में धरती से लेकर आकाश तक पूरी प्रकृति सुंदर और स्वच्छ किरणों में सराबोर है। धरती का कण-कण इन किरणों से दिप्त हो रहा है। धरती पर फैली हुई हरी-हरी घास की नोकों पर ओस की बूंदें पड़ी हैं, जिस पर चाँद की उज्ज्वल किरणें पड़ने से वे मोतियों की तरह चमक रही हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है मानों धरती इन घास की नोकों पर चमकने वाली मोतियों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही हैं।

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

पद्य-विश्लेषण :

कविता का नाम – चाँदनी रात
कविता की विधा – खंडकाव्य
पसंदीदा पंक्ति – चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल-थल में। स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है अवनि और अंबर तल में।

पसंदीदा होने का कारण –
उपर्युक्त पंक्ति मेरी पसंदीदा पंक्ति है क्योंकि उसमें ‘च’ वर्ष की बार-बार पुनरावृत्ति होने से अनुमास अलंकार की छटा दिखलाई दे रही है। इस कारण कविता के सौंदर्य में वृद्धि हो गई है।

कविता से प्राप्त संदेश या प्रेरणा –
प्रस्तुत कविता से प्रेरणा यह मिलती है कि व्यक्ति को चाँदनी रात की तरह अपना जीवन सुंदर बनाना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। प्रकृति मनुष्य के जीवन को शक्ति एवं आनंद प्रदान करती है। अत: उसे प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को पेड़ लगाने चाहिए।

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

चाँदनी रात Summary in Hindi

कवि-परिचय:

जीवन-परिचय: मैथिलीशरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्त्वपूर्ण कवि हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में झाँसी जिले के चिरगाँव में हुआ। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ब्रजभाषा में कविता की रचना आरंभ की। उनकी रचनाएँ पवित्रता, नैतिकता, मानवीय संवेदनाओं और विशेषकर नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत हैं। उनकी रचनाओं से प्रसन्न होकर गाँधी जी ने उन्हें ‘राष्ट्रकवि’ की उपाधि दी। 12 दिसंबर 1964 ई. को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया।
प्रमुख कृतियाँ: महाकाव्य – ‘साकेत’, खंडकाव्य – ‘यशोधरा’, ‘जयद्रथ वध’, ‘पंचवटी’, ‘भारत-भारती’, नाटक – ‘रंग में भंग’, ‘राजा-प्रजा’ आदि।

पद्य-परिचय:

खंडकाव्य: खंडकाव्य में मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता।
प्रस्तावना: प्रस्तुत कविता ‘चाँदनी रात’ पंचवटी खंडकाव्य से ली गई है। कवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने इस कविता में प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित किया है तथा चाँदनी रात का मनोहारी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है।

सारांश:

कवि चाँदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक सर्वत्र चाँदनी बिछी हुई है। पूरी प्रकृति चाँदनी में सराबोर है। रात सन्नाटे में डूबी हुई है। वायु स्वच्छंद होकर मंद-मंद बह रही है। सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। नियति चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। ऐसे में पंचवटी की छटा बहुत ही निराली प्रतीत होती है। उसकी घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। इसके सामने स्वच्छ शिला के ऊपर धैर्यशाली, निडर मनवाला एक पुरुष बैठा हुआ है। यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कामदेव योगी बनकर बैठा है।

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

भावार्थ:

चारु चंद्र की …………………………. झोंकों से।।
गुप्त जी चाँदनी रात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुंदर चंद्रमा की किरणें जल और थल में फैली हुई हैं। संपूर्ण पृथ्वी तथा आकाश में स्वच्छ चाँदनी बिछी हुई है। पृथ्वी हरी-हरी घास की नोकों के माध्यम से अपनी खुशी प्रकट कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है, मानो वृक्ष भी
मंद-मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं।

क्या ही स्वच्छ ………………………….. और चुपचाप।।
पंचवटी में दूर-दूर तक चाँदनी फैली हुई है, वह बहुत ही साफ दिखाई दे रही है। रात सन्नाटे से भरी है। कोई शब्द नहीं हो रहा है। वायु स्वच्छंद होकर अपनी स्वतंत्र चाल से मंद-मंद बह रही है । इस समय कौन-सी दिशा है जो आनंद नहीं ले रही है ? अर्थात सभी दिशाएँ इस सौंदर्य से आनंदित हो रही हैं। उत्तर-पश्चिम आदि सभी दिशाओं में आनंद ही आनंद व्याप्त है। कोई भी दिशा आनंद-शून्य नहीं है। ऐसे समय में भी नियति नामक शक्ति-विशेष के समस्त कार्य संपन्न हो रहे हैं। कोई रुकावट नहीं। वह एक भाव से अर्थात् अकेले-अकेले और चुपचाप अपने कर्तव्यों का निर्वाह किए जा रही है।

है बिखेर देती …………………………… छलकाता है।।
चाँदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों . से बटोर लेता है और अस्त होने से पहले ही वह आराम प्रदान करने वाली संध्या देकर चला जाता है। मानो आकाश को साँवला शरीर देकर वह अपना नया-सा रूप छलका जाता है।

पंचवटी की ……….. …………….. होता है।।
कवि कहते है कि पंचवटी की घनी छाया में पत्तों की एक सुंदर कुटिया बनी हुई है। इस कुटिया के सामने एक स्वच्छ तथा विशाल पत्थर पड़ा हुआ है और उस पत्थर के ऊपर धैर्यशाली, निर्भय मनवाला पुरुष बैठा हुआ है। सारा संसार सो रहा है परंतु यह धनुषधारी कौन है जो इस समय भी जाग रहा है? यह वीर ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे भोग करनेवाला कामदेव यहाँ योगी बनकर आ बैठा हो।

Maharashtra Board Class 9 Hindi Lokbharti Solutions Chapter 1 चाँदनी रात

शब्दार्थ:

 1. चारु – सुंदर
 2. थल – धरती
 3. स्वच्छ – साफ, निर्मल
 4. चाँदनी – चंद्रमा की किरणें
 5. अवनि – धरती
 6. अंबर – आकाश
 7. पुलक – खुशी,रोमांच
 8. तृण – घास
 9. झूम – झूमना
 10. तरु – पेड़
 11. निस्तब्ध – सन्नाटे से भरी
 12. निशा – रात
 13. स्वच्छंद – स्वतंत्र
 14. सुमंद – मंद-मंद
 15. गंधवाह – वायु
 16. निरानंद – आनंदरहित
 17. नियति – नियतिरूपी
 18. नटी – नर्तकी
 19. कार्य-कलाप – क्रिया-कलाप, गतिविधि
 20. एकांत – सुनसान, विरान
 21. वसुंधरा – धरती
 22. विरामदायिनी – आराम देने वाली
 23. शून्य – आकाश
 24. श्याम तनु – साँवला शरीर
 25. पर्ण कुटीर – पत्तों की कुटिया
 26. सम्मुख – सामने
 27. शिला – चट्टान, पत्थर
 28. निर्भीक मना – निडर मन वाला
 29. भुवन – संपूर्ण संसार
 30. भोगी – भोग करनेवाला
 31. कुसुमायुध – कामदेव
 32. योगी – तपस्वी
 33. दृष्टिगत – जो दिखाई पड़ता है

Balbharati Solutions for Class 5 Hindi Sulabhbharati Digest Answers Maharashtra State Board | Std 5 Hindi Digest Pdf

Hindi Digest Std 5 Maharashtra Board | 5th Std Hindi Digest Pdf

5th Standard Hindi Digest Pdf | Std 5 Hindi Digest Pdf

Hindi Digest Std 5 Maharashtra Board पहली इकाई

5th Std Hindi Digest Pdf दूसरी इकाई

Maharashtra State Board Class 5 Textbook Solutions

DLF Pivot Calculator

Maharashtra Board Class 10 Hindi Lokvani Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध

Balbharti Maharashtra State Board Class 10 Hindi Solutions Lokvani Chapter 1 सोंधी सुगंध Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 10 Hindi Lokvani Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध

Hindi Lokvani 10th Std Digest Chapter 1 सोंधी सुगंध Textbook Questions and Answers

सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए

(१) कृति पूर्ण कीजिए:

Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 1
Answer:
Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 4

Maharashtra Board Class 10 Hindi Lokvani Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध

(२) कृति पूर्ण कीजिए:

Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 2
Answer:
Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 6

(३) गीत में प्रयुक्त क्रियारूप लिखिए:

बाग-बगीचे, ताल-तलैया …………
Answer:
मुसकाएँ

झूम-झूमकर मस्ती में तरु गीत ………..
Answer:
सुनाएँ

मधुमास आस-विश्वास ………..
Answer:
किया

धरती ने ………….
Answer:
बढ़ाता

(४) उपसर्ग-प्रत्यय लगाकर शब्द लिखिए :

Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 3
Answer:
Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 5

अभिव्यक्ति

प्रस्तुत गीत की प्रथम चार पंक्तियों का भावार्थ लिखिए।
Answer:
वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती पर बारिश की बूंदों का गिरना शुरू हो जाता है। बारिश की बूंदें धरती पर गिरकर मिट्टी को स्पर्श करती हैं, जिस कारण मिट्टी से सोंधी सुगंध आने लगती है। यह सोंधी सुगंध मिट्टी से बातें करने लगती हैं।

बारिश की बूंदों की अनुभूति से धरती प्रफुल्लित हो गई है। इसलिए जैसे ही बारिश थम जाती है; वैसे ही वह अपनी आँखें खोलती हैं। मोर को भी वर्षाऋत अत्यंत प्रिय है। अत: वह भी वर्षाऋत में खश होकर कह रहा है कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई है। भीषण गरमी के कारण धरती बंजर हो गई थी। बादल बरसने के बाद हरियाली-सा हरा वस्त्र धारण करने का धरती का जो सपना था; वह अब वह पूरा हो गया है।

भाषा बिंदु

वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द छाँटकर लिखिए:

 1. विश्वास/विशवास/विसवास ……..
 2. मसतक/मस्थक/मस्तक ……….
 3. पथ्थर/पथ्तर/पत्थर …………
 4. कुरीति/कूरिति/कुरिती …………
 5. चिन्ह/चीहन/चिह्न …………..
 6. इकठठा/इकट्टा/इकट्ठा ………….
 7. खुबसुरत/खूबसुरत/खूबसूरत …………
 8. विदयापीठ/विद्यापीठ/विद्यापिठ ………….
 9. बुद्धी/बुध्दी/बुद्धि ………….
 10. परिक्षार्थि/परीक्षार्थि/परीक्षार्थी ………….

Answer:

 1. विश्वास
 2. मस्तक
 3. पत्थर
 4. कुरीति
 5. चिह्न
 6. इकट्ठा
 7. खूबसूरत
 8. विद्यापीठ
 9. बुद्धि
 10. परीक्षार्थी

Maharashtra Board Class 10 Hindi Lokvani Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध

उपयोजित लेखन

निम्नलिखित सुवचन पर आधारित कहानी लिखिए:

‘स्वास्थ्य ही संपदा है।’
Answer:
श्रीरामपुर गाँव में धनसुखलाल नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। रईस होने के बावजूद भी वह स्वयं पर कभी भी पैसे खर्च नहीं करता था। वह दिन में सिर्फ एक वक्त का भोजन करता था। इतना ही नहीं वह अपने परिवार वालों पर भी धन खर्च नहीं करता था। उसकी कंजूसी के कारण उसका परिवार प्रतिदिन भूखे पेट ही सोता था। एक दिन धनसुखलाल बीमार पड़ गया।

भरपेट खाना न खाने के कारण उसका शरीर कमजोर हो गया था। उसकी शक्ति कम हो गई थी। परिवार के लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर के पास जाकर काफी रूपया खर्च हो जाएगा। इसलिए उसने घरेलू औषधियों लेना प्रारंभ कर दिया। आहिस्ता-आहिस्ता उसका शरीर अत्यधिक अस्वस्थ और कमजोर हो गया।

यहाँ तक कि अब उठकर चलने की शक्ति भी उसमें शेष नहीं थी। फिर भी वह डॉक्टर के पास जाने के लिए राजी नहीं हुआ। उसी शाम गाँव में एक महात्मा आए। उन्होंने धनसुखलाल के बारे में सुना और वे स्वयं उसे मिलने गए। महात्मा को देखकर धनसुखलाल ने सोचा कि यह महात्मा उसका इलाज कर देंगे। उसने आशा से महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने उसे स्पष्ट कहा – ‘मूर्ख धनसुखलाल, मैं तुम्हारा भविष्य जानता हूँ। यदि तुम अभी डॉक्टर के पास नहीं जाओगे; तो कल सुबह तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है।’

महात्मा की भविष्यवाणी सुनकर धनसुखलाल के हाथ-पाँव काँपने लगे और महात्मा को प्रणाम करके वह तुरंत अपने परिवार वालों के साथ डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने पूरी निष्ठा से उसका इलाज किया। कुछ दिनों के बाद वह ठीक हो गया। अब उसकी समझ में आ गया था कि ‘स्वास्थ्य ही संपदा होती है।’ सीख : स्वास्थ्य से बढ़कर दूसरी कोई संपत्ति नहीं होती। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य का सदैव ध्यान रखना चाहिए।

Hindi Lokvani 10th Std Textbook Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध Additional Important Questions and Answers

निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए।
कृति अ (१): आकलन कृति

कृति पूर्ण कीजिए।

Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 14
Answer:
Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 7

समझकर लिखिए।

Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 13
Answer:
Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 8

Maharashtra Board Class 10 Hindi Lokvani Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध

‘सदियों का जो सपना है हो जाए पूरा।’ इससे आप समझते हैं
Answer:
भीषण गरमी के कारण धरती बंजर हो गई थी। अब बारिश के आने से वह फिर से हरी-भरी हो जाएगी।

कृति अ (२) : शब्द संपदा

निम्नलिखित शब्दों के अर्थ पद्यांश में से ढूँढ़कर लिखिए।

 1. मेघ
 2. मोर
 3. मृदा
 4. ख्वाब

Answer:

 1. बादल
 2. मयूरा
 3. माटी
 4. सपना

विलोम शब्द लिखिए।

 1. सुगंध x ……..
 2. पूरा x ………

Answer:

 1. सुगंध x दुर्गंध
 2. पूरा x अधूरा

वचन बदलिए।

 1. सदी
 2. हरियाली
 3. टोली
 4. आँखें

Answer:

 1. सदियाँ
 2. हरियालियाँ
 3. टोलियाँ
 4. आँख

निम्नलिखित तत्सम शब्द का तद्भव रूप लिखिए।

 1. मयूर
 2. हरित

Answer:

 1. मोर
 2. हरा या हरी

Maharashtra Board Class 10 Hindi Lokvani Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध

निम्नलिखित शब्द का देशज व तत्सम शब्द लिखिए।

Question 1.
मिट्टी
Answer:
देशज शब्द : माटी, तत्सम शब्द: मृदा

कृति अ (३) : स्वमत अभिव्यक्ति

आपने पहली बारिश के बाद चारों और महकने वाली मिट्टी की सुगंध को जरूर महसूस किया होगा। उस वक्त जो अनुभूति हुई थी, उसे अपने शब्दों में लिखिए।
Answer:
बारिश के पहले भीषण गरमी के कारण मिट्टी तपती है। जैसे ही वर्षा की पहली बूंदें धरती पर आती हैं, वैसे ही तपती हुई मिट्टी शीतलता का अनुभव करने लगती है। फिर उसमें से जो गंध उठती है, उसका क्या कहना? मिट्टी की सोंधी सुगंध सभी को आकर्षित करती है। मैं पिछले वर्ष बरसात शुरू होने से पहले अपने गाँव गया था। वहाँ पर मैंने पहली बरसात का अनुभव किया था। बारिश रुकते ही अचानक से सारा वातावरण मिट्टी की भीनी-भीनी सोंधी खुशबू से प्रफुल्लित हो उठा। मानो वह सोंधी महक मुझे बता रही थी कि हम सब उससे जुड़े हैं। हमारा शरीर भी उसी से बना है। आखिर मिट्टी हमें जीवन देती है। सचमुच मिट्टी की उस सोंधी महक ने मेरे चित्त को प्रसन्न कर दिया था। आज भी वह महक मेरे रोम-रोम में समाई हुई है। उस सोंधी महक को महसूस हुए मुझे मनुष्य और मिट्टी के बीच जो गहरा रिश्ता है इसका एहसास भी हुआ था।

संजाल पूर्ण कीजिए।

Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 12
Answer:
Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 9

कृति आ (२) : शब्द संपदा

‘रोली’ शब्द का अनेकार्थी शब्द लिखिए।
Answer:
सिंदूर, प्रसिद्ध भूमि, हल्दी व चूने का चूर्ण

निम्नलिखित तद्भव शब्द का तत्सम रूप लिखिए।

 1. माथा
 2. पेड़

Answer:

 1. मस्तक
 2. तरु

वचन बदलिए।

 1. बोली
 2. रोली
 3. झोली
 4. बगीचा

Answer:

 1. बोलियाँ
 2. रोलियाँ
 3. झोलियाँ
 4. बगीचे

Maharashtra Board Class 10 Hindi Lokvani Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध

कृति आ (३) : स्वमत अभिव्यक्ति

‘बारिश के बाद प्रकृति में होने वाला परिवर्तन’ विषय पर अपने विचार लिखिए।
Answer:
वर्षा ऋतु समस्त ऋतुओं की रानी है। बारिश होते ही चारों ओर हरियाली छा जाती है। वर्षा होने से तालाबों और नहरों में पानी भर जाता है। सागर अपनी मस्ती में लहरों के साथ नर्तन करता रहता है। वर्षा से सूखे पेड़-पौधों में भी जीवन आ जाता है। संपूर्ण वातावरण खुशनुमा हो जाता है। मिट्टी से सोंधी महक आनी शुरू हो जाती है। यह महक हमारे चित्त को प्रसन्न कर देती है। बारिश के बाद कृषकों में उल्लास बढ़ जाता है और वे अपने खेतों में लगन के साथ जुट जाते हैं। मोर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं और मेंढक टर्र-टर्र की आवाज करते रहते हैं। इस प्रकार बारिश के बाद प्रकृति की शोभा देखने लायक होती है।

समझकर लिखिए।

Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 10
Answer:
Maharashtra Board Class 10 Hindi Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध 11

निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए।

कृति इ (१): आकलन कृति

Question 1.
सदा-सदा से यह चली आई है –
Answer:
हँसी-ठिठोली

Question 2.
यह नतमस्तक हो गए हैं –
Answer:
कवि ‘अचूक’

निम्नलिखित शब्द पढ़कर ऐसे दो प्रश्न तैयार कीजिए कि जिनके उत्तर निम्न शब्द हों

Question 1.
माटी
Answer:
सोंधी-सौंधी-सी सुगंध किससे बात कर रही है?

Question 2.
मधुमास
Answer:
कवि ने पावस को किसकी उपमा दी है। (३) कृति पूर्ण कीजिए।

कृति इ (२) : शब्द संपदा

पद्यांश में से शब्द-युग्म ढूँढ़कर लिखिए।
Answer:
आस-विश्वास,
सदा-सदा,
हँसी-ठिठोली,
सोंधी-सौंधी-सी

निम्नलिखित तत्सम शब्द का तद्भव रूप लिखिए।

 1. पद
 2. मास

Answer:

 1. पाँव या पैर
 2. महीना

निम्नलिखित तद्भव शब्द का तत्सम रूप लिखिए।

 1. हँसी

Answer:

 1. हास्य

Maharashtra Board Class 10 Hindi Lokvani Solutions Chapter 1 सोंधी सुगंध

निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए।

 1. मधुमास
 2. पुष्प
 3. आस
 4. नत

Answer:

 1. वसंत ऋतु
 2. फूल
 3. आशा
 4. विनीत

कृति इ (३) : स्वमत अभिव्यक्ति

‘मनुष्य जीवन में वर्षा का महत्त्व’ इस विषय पर अपने विचार लिखिए।
Answer:
हमारा भारत देश कृषिप्रधान देश है। यदि बारिश समय पर न होगी, तो सूखा या दुर्भिक्ष (अकाल) की स्थिति निर्माण होने में देर नहीं लगेगी। वर्ष के बारह महीने में से तीन या चार महीनों तक लगातार बारिश होने के कारण प्रकृति का संतुलन बना रहता है। जल के बिना मनुष्य जीवन संभव नहीं। इसलिए हमारे जीवन में वर्षा का अत्यधिक महत्त्व है। वर्षा का मौसम तपती गरमी से राहत दिलाता है। बारिश की बूंदें धरती के बढ़े हुए तापमान को अपने अंदर समा लेती हैं। वर्षाकाल में लोग वर्षा का आनंद लेने के लिए पिकनिक मनाते हैं। वर्षा में सूखे हए तालाब, कुएँ और नदियाँ फिर से भर जाती हैं। इस कारण पूरे वर्ष तक मनुष्य को पीने के लिए पानी उपलब्ध होता है।

सोंधी सुगंध Summary in Hindi

सोंधी सुगंध कवि-परिचय

जीवन-परिचय : डॉ. कृपाशंकर शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा शहर में हुआ। हिंदी साहित्य में इन्हें ‘अचूक’ इस उपनाम से जाना
जाता है। इन्हें बालगीतकार एवं बालकहानीकार के रूप में अधिक जाना जाता है। इन्होंने कविता के विविध अंगों को सूक्ष्मता से जाना-पहचाना है। गीत, गजल, कविता एवं दोहे इनकी रचना का प्रमुख विषय रहे हैं। समीक्षा के क्षेत्र में भी इनका कार्य उल्लेखनीय हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनकी सक्रियता रही है।

प्रमुख कृतियाँ : ‘फिर भी कहना शेष रह गया’, ‘नदी उफान भरे’ (गीत संग्रह), ‘गीत खुशी के गाओ तुम’ (बालगीत संग्रह) आदि।

सोंधी सुगंध पद्य-परिचय

गीत : गीत हिंदी साहित्य की एक लोकप्रिय विधा है। स्वर, पद और ताल से युक्त जो गान होता है, वह ‘गीत’ कहलाता है। इसमें एक मुखड़ा तथा कुछ अंतरे होते हैं। प्रत्येक अंतरे के बाद मुखड़े को दोहराया जाता है। इसमें गेयता विद्यमान होती है।

प्रस्तावना : ‘सोंधी सुगंध’ इस गीत में कवि डॉ. कृपाशंकर शर्मा ‘अचूक’ जी ने वर्षा ऋतु का आगमन होने पर प्रकृति में छाई प्रसन्नता एवं खुशहाली का बड़ा ही सजीव एवं मनोहारी वर्णन किया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति के विविध रूपों में होनेवाले परिवर्तन का अत्यंत आहलाददायी वर्णन प्रस्तुत कविता में किया गया है।

सोंधी सुगंध सारांश

प्रस्तुत कविता के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक ऋतु का अपना महत्त्व और अपनी विशेषता है। भीषण गर्मी के कारण तापमान बढ़ता है। सभी भीषण गर्मी से व्याकुल हो जाते हैं। वर्षा तपती गर्मी से राहत दिलाती है। छम-छम करता हुआ पानी देख सबके चेहरे पर रौनक आ जाती है। पहली बारिश की बूंदें धरती को स्पर्श करती हैं, जिस कारण मिट्टी से सोंधी सुगंध आने लगती है। यह सोंधी सुगंध मिट्टी से बातें करने लगती हैं। वह वर्षा के कारण प्रकृति के विविध रूपों, वन्य-जीव, पेड़-पौधों, नदी-तालाबों आदि में होने वाले परिवर्तनों से सभी को रूबरू कराती हैं। वर्षा ऋतु एक प्रेरणादायी ऋतु है। वह प्रत्येक मानव के मन में आस एवं विश्वास भर देती है। इसलिए सदियों से वर्षा का स्वागत होता आ रहा है। सदियों से वर्षा के आगमन पर लोग खुश होते हैं और होते रहेंगे।

सोंधी सुगंध शब्दार्थ

 • सोंधी – सुगंधित
 • रोली – हल्दी-चूने का चूर्ण
 • मंसूबा – विचार, इरादा
 • मधुमास – वसंत ऋतु
 • माटी – मिट्टी
 • धरती – पृथ्वी
 • मयूरा – मोर
 • टोली – दल
 • ताल-तलैया – तालाब-झरने
 • पवन – हवा
 • तरू – पेड़
 • ‘अचूक’ – कवि का उपनाम

सोंधी सुगंध भावार्थ

सोंधी-सौंधी-सी …………………………. माटी से बोली।

वर्षा ऋतु के आगमन पर धरती पर बारिश की बूंदों का गिरना शुरू हो जाता है। बारिश की बूंदें धरती पर गिरकर मिट्टी को स्पर्श करती। हैं, जिस कारण मिट्टी से सोंधी सुगंध आने लगती है। यह सोंधी सुगंध मिट्टी से बातें करने लगती है। बारिश की बूंदों की अनुभूति से धरती प्रफुल्लित हो गई है। इसलिए जैसे ही बारिश थम जाती है; वैसे ही वह अपनी आँखें खोलती हैं। मोर को भी वर्षाऋतु अत्यंत प्रिय है।

अत: वह भी वर्षाऋतु में खुश होकर कह रहा है कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली छा गई है। भीषण गरमी के कारण धरती बंजर हो गई थी। बादल बरसने के बाद हरियाली-सा हरा वस्त्र धारण करने का धरती का जो सपना था; वह अब पूरा हो गया है। भला वर्षा के आगमन से कौन खुश नहीं होता?

प्रकृति के सभी अपादान अपनी-अपनी टोली में एकत्रित होकर आनंद व्यक्त कर रहे हैं। वर्षाऋतु के इस सुहावने व मनभावन मौसम में कोई भी अकेला रहना नहीं चाहता। सोंधी सुगंध मिट्टी से कह रही है कि इसमें जो इत्र है, उसमें बारिश का जिक्र है अर्थात वर्षा में सर्वत्र मोहक खुशबू छा गई है।

बाग बगीचे …………………………. माटी से बोली।

वर्षा के आगमन से प्रकृति का प्रत्येक अंग हर्षित एवं प्रफुल्लित हो उठा है। बाग-बगीचे, ताल-तलैया आदि सब मुस्करा रहे हैं। पेड़ भी बरसात के मौसम में अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे खुशी के गीत गा रहे हैं। वर्षा का साथ पाकर पवन भी आनंदविभोर हो गया है। उसने अपनी ठंड हवा की झोली प्रसन्न होकर खोल दी है। जिससे वातावरण और अधिक खुशनुमा हो गया है। सोंधी सुगंध मिट्टी से कह रही है कि इसमें जो इत्र है, उसमें बारिश का जिक्र है अर्थात वर्षा में सर्वत्र मोहक खुशबू छा गई है।

सागर का जो …………………………. माटी से बोली।

वर्षा के आगमन से सागर की अपनी खुशी का इरादा भी सफल हो गया है। वह खुशी के उफान से भर गया है। सागर वर्षाऋतु में अपनी ही खुशियों की दुनिया में खो गया है। अत: वह अपनी लहरों के साथ नृत्य कर रहा है। वर्षा के आगमन के कारण धरती ने अपने तन पर हरियालीयुक्त हरित वस्त्र का परिधान धारण किया। धरती ने अपने मस्तक पर रोली लगाई है। वर्षा-उत्सव के लिए उसने श्रृंगार किया है।

सोंधी सुगंध मिट्टी से कह रही है कि इसमें जो इत्र है, उसमें बारिश का जिक्र है अर्थात वर्षा में सर्वत्र मोहक खुशबू छा गई है।

पावस का मधुमास …………………………. माटी से बोली।

पावस का मधुमास यानी वर्षाऋतु में वसंत जिस प्रकार वसंत ऋतु में वृक्षों पर नए पत्ते एवं फूल आते हैं। वैसे ही वर्षा ऋतु में प्रकृति सजती-संवरती है। सर्वत्र आनंद व्याप्त होता है। वर्षा ऋतु प्रत्येक मानव के मन में आस एवं विश्वास भर देती है। कवि भी वर्षा के इस आनंद से अछूते नहीं है। वह भी वर्षा ऋतु के सामने नतमस्तक होकर उसके स्वागत में पुष्प अर्पण करते हैं।

यह तो प्रतिवर्ष आने वाला उत्सव है। सदियों से वर्षा का स्वागत होता आ रहा है। सदियों से वर्षा के आगमन पर लोग खुश होते हैं और होते रहेंगे। यह हँसी-ठिठोली सदा से चलती आ रही है। सोंधी सुगंध मिट्टी से कह रही है कि इसमें जो इत्र है, उसमें बारिश का जिक्र है अर्थात वर्षा में सर्वत्र मोहक खुशबू छा गई है।

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

Balbharti Maharashtra State Board Class 9 English Solutions My English Coursebook Chapter 1.1 Walk a Little Slower Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

My English Coursebook Std 9 Digest Chapter 1.1 Walk a Little Slower Textbook Questions and Answers

Warming up!

Chit-chat:

Form pairs or groups of four. Use these questions to start a conversation with your friends.

 • Are you a talkative person?
 • Do you like to share your thoughts?
 • What would you like to do after 10th?

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

My Thoughts:

1. Form groups of 4-6. Discuss the following with your friends in the group and then complete the sentences.

Question 1.
Form groups of 4-6. Discuss the following with your friends in the group and then complete the sentences.
Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower 1

English Workshop:

1. Read the poem aloud.

Question 1.
Read the poem aloud.

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

2. Put the words given in brackets in the proper blanks.

Question 1.
Put the words given in brackets in the proper blanks.
(a) The ………….. is talking to its . (father/child)
(b) The …………. is leading and the …………. is following. (father/child)
(c) Someday the ……………. will become a ………… (father/child)
(d) The ………….. does not wish to fall while following its …………… (father/child)
Answer:
(a) The child is talking to its father. (father/child)
(b) The father is leading and the child is following, (father/child)
(c) Someday the child will become a father. (father/child)
(d) The child does not wish to fall while following its father. (father/child)

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

2. Find and write pairs of rhyming words from the poem. (Words that appear at the end of the line.)

Question 1.
Find and write pairs of rhyming words from the poem. (Words that appear at the end of the line.)
Answer:

 1. small-fall
 2. see-me.
 3. be-me
 4. true-you.

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

3. The meanings of the words in the following pairs show that they are related

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower 2
Find five more pairs of related words:
Examples :

 • teacher: …………….
 • doctor: ………………
 • give: ………………….
 • ………………………….
 • ………………………….

Question 1.
Find five more pairs of related words:
Answer:

 1. teacher ⇄ student
 2. doctor ⇄ patient
 3. give ⇄ take
 4. owner ⇄ servant
 5. come ⇄ go.

4. The child in the poem requests his father to walk slower. Here, the poet implies that the child wants to understand his father’s actions better. The child would like to act the same way, but wants the father to be more understanding towards the child’s needs. What is implied in the following lines?

Question a.
Sometimes your steps are very fast…
Answer:
Sometimes the father’s actions are too quick for the child to follow them properly.

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

Question b.
Sometimes your steps are hard to see …
Answer:
Sometimes the actions of the father are so difficult that the child cannot understand, observe and act accordingly.

Question c.
I would want to lead just right…
Answer:
The child who is grown up now wants to guide his child correctly in the journey of his life.

Question d.
And know that I was true …
Answer:
The grown up child is confident about his opinions, judgements and actions in his life. He was correct and sincere throughout his life like his father.

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

5. Using your own ideas, frame three sentences that show continuous action.
Example: You are leading me.

Question 1.
Using your own ideas, frame three sentences that show continuous action.
Answer:

 1. My elder sister was helping me with my studies.
 2. He is making us laugh.
 3. Our team players are gaining confidence.

6. Using your own ideas, frame at least three sentences that show future action or state.
Examples:
Who’ll (who will) want to follow me.
When I’m all grown up …

Question 1.
Using your own ideas, frame at least three sentences that show future action or state.
Answer:

 1. Who will want to participate in the elocution competition?
 2. When I’m in Std. X.
 3. They are going to arrive tomorrow.
 4. I’ll be 16 years old in 2018.

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

7. Discuss the following and write the summary of your discussion in the form of bullet points.

Question a.
How are certain ideas/customs/knowledge passed on from one generation to the next?
Answer:

 1. preserved by forefathers and passed on to new generations
 2. continued to exist till this date
 3. mythological literature, vedas, folklores, fables and arts instilled cultural values into them
 4. known to them through celebrations of festival and religious ceremonies
 5. Every community wants to preserve their cultural heritage because of their conservative mindset

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

Question b.
Is it necessary for children to follow the footsteps of their forefathers? If yes, why? Why is it sometimes necessary to change the old ways?
Answer:

 1. Yes, it is necessary to follow the footsteps of our forefathers
 2. because of its importance in life and the moral values it involves
 3. Sometimes it is necessary to change the old ways because many of the traditions and customs are based on superstitions which cannot be explained by reason or science
 4. have to accept good modern ideas
 5. To safeguard the moral standard of people which is declining everywhere

8. Do you have a role model? What qualities do you appreciate in your role model?

Question 1.
Do you have a role model? What qualities do you appreciate in your role model?
Answer:
My role model is Dr. A.P.J. Abdul Kalam, the former President of India. He was known as the Missile-man – the man behind India’s missile programme. I appreciate his intelligence, dedication to his duty, hard work, serenity and simplicity, his commitment to inspire and guide the youth of India, there was no change in his simplicity, politeness, humility and thoughtfulness even in his capacity as the President.

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

9. Think of an occasion when you did not like the decision/actions of your family members but realised later on that they were tight. Write about it in 5-8 lines.

Question 1.
Think of an occasion when you did not like the decision/actions of your family members but realised later on that they were tight. Write about it in 5-8 lines.
Answer:
Our class went for a trip to Lonavala. Before going there, all elderly persons warned me not to venture on any risky place especially if it is a river. At Lonavala, we saw a big river. All students were enjoying on the bank of the river. Some started swimming in it. I also tried to enter the river but suddenly slipped and fell into the river. I did not know swimming. I began to drown. I was terrified and cried for help. One of our teachers knew swimming. He boldly jumped into the river.

He swam towards me and holding my hand firmly brought me to the bank of river. I lay unconscious. Water in my stomach was removed. I felt a little better but could not enjoy the picnic anymore. The dangerous situation taught me the lesson of a life time. I realised that my family was right and decided never to disregard my parent’s advice.

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

10. Within two minutes, write as many phrases or sentences as you can using ‘a little’.

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower 3

Question 1.
Within two minutes, write as many phrases or sentences as you can using ‘a little’.
Answer:

 • a little while.
 • I need a little more time.
 • Move a little forward.
 • a little earlier.
 • a little smaller.
 • You just need a little bit of luck.
 • a little old lady.
 • quite a little milk.
 • a little confusion.
 • I found him a little smarter.
 • a little improved.

My English Coursebook 9th Class Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower Additional Important Questions and Answers

Read the following extract and do the activities:

Simple Factual Activities:

Question 1.
What would happen if the child tried to walk fast? Why?
Answer:
If the child tried to walk fast he/she will not be able to properly understand the actions, thoughts, etc. of his/her father and will fail to achieve success in life.

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

Complex Factual Activities:

Question 1.
Does the word ‘walk’ refer only to the act of walking? What does the poet actually mean to say?
Answer:
No, the word ‘walk’ does not refer here only to the act of walking. The poet actually wants to say that the father should communicate his thoughts and feelings to the child and help him/her to learn or become familiar with the ways of life by showing him/her or explaining the child how to behave and act for living a good life.

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

Question 2.
What do the ‘footsteps’ of the father refer to?
Answer:
The ‘footsteps’ of the father refers here to the father’s mannerisms, distinctive and individual gestures, traits of speaking and behaving, his actions and his all other characteristics that makes a person successful in life.

Question 3.
What qualities of your parents/eiders would you like to adopt?
Answer:
Their ability, noble thoughts and actions, kindness and love for others, discipline, hard work, I honesty, perseverance and to remain happy in good or bad condition.

Maharashtra Board Class 9 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 Walk a Little Slower

Appreciation of Poem:

1. Title: ‘Walk a little slower…’
2. Poet/Poetess: The poet is unknown.
3. Theme/Central Idea: The importance of l the father as a role model is the central idea of the poem. The child in the poem wants to observe and imitate the life led by his/her father. Hence the I child requests the father to be more considerate towards his/her needs.
4. Rhyme Scheme: The rhyme scheme of the stanzas is ‘abeb’.
5. Figure of Speech: Alliteration and metaphor
6. Special Features: This poem is a dramatic monologue. Dramatic monologue is a kind of poem in which the speech does not reveal the poet’s own thoughts. Instead, the thoughts of the character speaking are expressed.
7. Favourite Lines: My favourite lines from the poem are:
“I’m following in your footsteps And I don’t want to fall.”
Then I will have a little child Who’ll want to follow me.
8. Why I like the poem: I like this poem for its sheer simplicity. There is not a single difficult word in the poem. This helps me understand the poem fully. Even the implied meanings are easy to guess.

Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer

Balbharti Maharashtra State Board Class 10 English Solutions My English Coursebook Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer

My English Coursebook Standard Ten Guide Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer Textbook Questions and Answers

Warming up!
Chit-chat

1. Form Groups of 5 to 6 and discuss. Give a rating of 1 to 5 to each of the following.
When you have to make important decisions what do you generally do?
(a) Consult parents/elders [ ]
(b) Contact friends for advice [ ]
(c) Pray to God for guidance [ ]
(d) Think deeply in silence [ ]
(e) Ask your teacher for help [ ]
(f) Toss a coin to decide [ ]

Question 1.
Form Groups of 5 to 6 and discuss. Give a rating of 1 to 5 to each of the following.
When you have to make important decisions what do you generally do?
(Answer is directly given in the box.)
(a) Consult parents/elders [b]
(b) Contact friends for advice [d]
(c) Pray to God for guidance [e]
(d) Think deeply in silence [a]
(e) Ask your teacher for help [c]
(f) Toss a coin to decide [f]
Note: Students may note their own rating after discussion.

Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer

2. In poetry, very often, there are lines in which the poet seems to talk directly to an absent person, an abstract idea or thing/object.
Such a tactic/device used by the poet is the Figure of Speech ‘Apostrophe’.
For example,
Twinkle, twinkle little star …………
Death! Where is thy sting?
O Cave man! I wish I could live with you.
Now, complete the following, creating examples of Apostrophe of your own.
(a) O, Life! How ………………………………………………………………………..
(b) Dear God, Please ………………………………………………………………….
(c) Books! You are ……………………………………………………………………..
(d) Exams! I wish ………………………………………………………………………
(e) O, You beautiful sky ……………………………………………………………….

Question 1.
complete the following, creating examples of Apostrophe of your own.
(a) O, Life! How ………………………………………………………………………..
(b) Dear God, Please ………………………………………………………………….
(c) Books! You are ……………………………………………………………………..
(d) Exams! I wish ………………………………………………………………………
(e) O, You beautiful sky ……………………………………………………………….
Answer:
(a) O, Life! How Strange are your ways?
(b) Dear God, Please keep me calm in my difficult days.
(c) Books! You are my dear companions.
(d) Exams! I wish you were never there, never!
(e) O, you beautiful sky send all your beauty to the earth.

Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer

English Workshop:

1. Choose the correct alternatives and complete the sentences :

Question 1.
Choose the correct alternatives and complete the sentences :
(a) According to the poet, …………. are brought by each new day. (new beginnings/new endings)
(b) We must decide to take the road which leads to ……………. . (great distress/great success)
(c) The poet prays to the Lord to help him stand for what is ………………. . (might! right)
(d) The poet wants to see that his teenage years have been the ………… years of his life. (worst/best)
Answer:
(a) According to the poet, new beginnings are brought by each new day. (new beginnings / new endings)
(b) We must decide to take the road which leads to great success. (great distress/great success)
(c) The poet prays to the Lord to help him stand for what is right. (might/right)
(d) The poet wants to see that his teenage years have been the best years of his life, (worst/ best)

2. Find and write the pairs of rhyming words from the poem.
1. …………, 2. …………., 3. …………., 4. …………, 5. ……………

Question 1.
Find and write the pairs of rhyming words from the poem.
Answer:
1. make – take
2. success – distress
3. see – me
4. way – day

Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer

3. What is the rhyme scheme of the poem? Choose the correct one from the following options.
(i) aabb (ii) abcd (iii) abcb (iv) abba

Question 1.
What is the rhyme scheme of the poem? Choose the correct one from the following options.
(i) aabb (ii) abed (iii) abeb (iv) abba
Answer:
(iii) abeb.

4. Match the lines in Column A with the Figures of Speech in Column B.

Question 1.
Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer 1
Answer:

Column ‘A’ Column ‘B’
(i) Decisions, I must make (a) Apostrophe
(ii) Please open up my eyes, dear Lord. (b) Alliteration
(iii) Travel down the darkened road (c) Metaphor
(iv) I can choose to take the road of life. (d) Inversion

Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer

5. Elements of Planning An Interview : (Group Activity)
Form groups and discuss each element of planning an interview and prepare notes on each element.
Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer 2

6. Prepare a set of 10 questions to interview any successful teenager. You may use the following guidelines.

Question 1.
Prepare a set of 10 questions to interview any successful teenager. You may use the following guidelines.

Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer 3
Answer:
Interview questions for blind musician :

 1. Could you please tell me about your family?
 2. How did your blindness affect your career as a musician and composer?
 3. Who supported you in your venture?
 4. Who were your Gurus and what sort of training did you receive?
 5. What is your speciality in singing?
 6. Which was the best performance in your life according to you?
 7. What are the awards you have received?
 8. What are your plans for future?
 9. What is your advice to young aspirants?
 10. What can you do to encourage them?

Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer

7. Read the poem. Write an appreciation of the poem in about 12 to 15 sentences with the help of the following points.

Question 1.
Read the poem. Write an appreciation of the poem in about 12 to 15 sentences with the help of the following points.
Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer 4
Answer:

 1. Title: ‘A Teenager’s Prayer’.
 2. The name of the Poet: J. Morse.
 3. Rhyme scheme: The rhyme scheme of the poem is ‘abeb.’
 4. Figure of speech (Any 1): Apostrophe, Inversion, Metaphor.
 5. Theme/Central Idea: The theme of the poem is a teenager’s dilemma about making the right decisions.

The responsibility of choice falls fully on him/her. A wrong decision may ruin the whole life. Hence the teenager in the poem prays to God for His help and guidance.

Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer

8. Compose a short prayer in English asking God to guide you in your teenage years. Later, you can even try to make the lines rhyme to give it a poetic form.

Question 1.
Compose a short prayer in English asking God to guide you in your teenage years. Later, you can even try to make the lines rhyme to give it a poetic form.
Answer:

 • O God, bless me with friends
 • with purest heart,
 • Who’ll always stand by me in dark and dust.
 • Let our friendship grow clean and right.
 • My future bright will be in my sight.

9. Look around in your vicinity – your family, friends, neighbours, classmates, etc. and write about any four teenagers who have made a name for themselves by doing something extraordinary.

Question 1.
Look around in your vicinity – your family, friends, neighbours, classmates, etc. and write about any four teenagers who have made a name for themselves by doing something extraordinary.
Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer 5
Answer:

Teenager Group Name Special/extraordinary tasks/things performed
1. Family Vishal Healthy young boy-body-building was his passion-trained-hard work-took part in various competitions-became ‘Mumbai Shree’at the age of 20-opened his own Gym-trained many body-builders-they won many titles-became rich and famous.
2. Friends Meera Disabled-lost a leg in an accident-prosthetic leg at the age of 15-she excelled in studies-after graduation she appeared for Maharashtra Public Service Commission exams-passed at first attempt-ranked 5th among all-became Tehsildar-worked for common man-all people loved and admired her administration.
3. Neighbours Yashraj Special child-born blind-inclined to music since childhood-distressful life-did not give up-used to listen to songs on transistor and TV.-practised-learnt harmonium, guitar, tabla, etc.-sang classical songs-mastered every type of music-arranged many concerts-today he is a famous music director at the age of 30.
4. Classmates Jacob Wealthy family-were in big business-father wanted him to get into business-but he wanted to change the face of villages-adopted some backward villages-worked selflessly with the poor and needy people-with great patience, perseverance and sacrifice did his noble work-brought transformation in their life-improved their overall quality of life-he is respected as God by the villagers.

Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer

My English Coursebook 10th Digest Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer Additional Important Questions and Answers

Complex Factual Activity :
Complete the webs : (Answer is directly given.)

1.
Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer 6

2.
Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer 7

Complex Factual Activities :

Question 1.
Complete the sentences with the help of the extract:
(Answers are directly given and underlined.)

 1. The person should strictly say ‘no’ to any temptation that comes in his way,
 2. It’ll keep a person’s body clean and fit.

Question 2.
Whose company does the poet wish for, in the walk of life? Why?
OR
What effect does the speaker wish to see in himself at the end of his teens?
Answer:
The poet wishes the company of God because, by the time his teenage years are over, he will know that the life he lived under the guidance and help of the Almighty, was the best.

Maharashtra Board Class 10 My English Coursebook Solutions Chapter 1.1 A Teenager’s Prayer

Question 3.
In what condition does the poet wish to maintain his body?
Answer:
The poet wishes to maintain his body and keep it clean and fit each day, when temptation attracts him to do anything bad or wrong.

Activities based on Poetic Devices :

Question 1.
Identify the following figures of speech :
Answer:

 1. Please open up my eyes, – Apostrophe dear Lord.
 2. And fit for life each day. – Alliteration

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

Balbharti Maharashtra State Board Class 9 English Solutions Kumarbharati Chapter 1.1 Life Notes, Textbook Exercise Important Questions and Answers.

Maharashtra State Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

English Kumarbharati 9th Solutions Chapter 1.1 Life Textbook Questions and Answers

Warming Up:

1. There are many popular lines like:
‘life Is a game – play ft well’.
‘life Is a Journey – keep going ahead’.
Discuss and write down a few such metaphorical lines about ‘life’. You can make them up yourselves.
1. …………………………….. .
2. …………………………….. .
3. …………………………….. .
4. …………………………….. .
5. …………………………….. .

Question 1.
Discuss and write down a few metaphorical lines about life, like the two lines given on page 2 of the textbook.
Answer:
(Some examples)

 1. Life is a movie – enjoy it to the full.
 2. Life is a short picnic – relish it.
 3. Life is a see-saw – sometimes up, sometimes down.

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

2. Prepare as many ‘acrostics’ using the word LIFE, as you can. Two examples are given below.

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life
You can turn it into a game, using a time – limit. Make sure your acrostics are related to ‘life’.

Question 1.
Prepare as many acrostics as you can, using the word ‘LIFE’.
Answer:
(Some examples)
1. Love
Inspiration
Friendship
Enjoyment

2. Lively
Interesting
Fascinating
Enchanting

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

3. Listen carefully and write the word in the appropriate column.

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life 2
Teacher: hopeful, lonely, happy, jealous, surprised, shy, loving, proud, cheerful, anxious, nervous, excited, embarrassed, scared, silly, comfortable, peaceful, depressed, enthusiastic, motivated, inspired, threatened, crushed, angry Note that it is possible to feel both kinds of emotions at the same time. Have you experienced it? Try to describe the situation in short.

Question 1.
Listen carefully to the words spoken by the teacher and write them in the appropriate columns :
(The answer is given directly.)
Answer:

Positive Feelings Negative Feelings
hopeful, excited, happy, surprised, loving, cheerful, comfortable, peaceful, enthusiastic, motivated, inspired. lonely, jealous, shy,  proud, anxious, nervous, embarrassed, scared, silly, depressed, angry, threatened, crushed.

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

English Workshop :

1. Pick out from the extract two lines each that reflect an optimistic (positive) attitude and pessimistic (negative) attitude.

Optimism :
1. …………… .
2. ……………. .

Pessimism :
1. …………….. .
2. …………….. .

Question 1.
Pick out from the extract two lines each that reflect an optimistic (positive) attitude and pessimistic (negative) attitude.
Answer:
Optimism :

 1. Foretells a pleasant day.
 2. But these are transient all.

Pessimism :

 1. Oft a little morning rain.
 2. Sometimes there are clouds of gloom.

(Note: These lines cannot actually be called pessimistic. The poetess looks on problems as temporary and feels that any difficulties we face always foretell a happy future. There are no lines that are absolutely pessimistic.)

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

2. Give other ‘-ly’ adverbs of similar meaning for the following. Use a thesaurus if needed.

(a) rapidly → ……………… .
(b) merrily → ……………… .
(c) gratefully → ………………
(d) cheerily → ……………… .
(e) manfully → ……………… .
(f) fearlessly → ……………… .
(g) gloriously → ……………… .
(h) victoriously → ……………… .

Question 1.
Give other ‘-ly’ adverbs of similar meaning for the following. Use a thesaurus if needed :
(The answers are given directly.)
Answer:
(a) rapidly → swiftly
(b) merrily → cheerfully
(c) gratefully → thankfully
(d) cheerily → happily
(e) manfully → bravely
(f) fearlessly → courageously
(g) gloriously → wonderfully
(h) victoriously → triumphantly

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

3. Pick out three examples of interrogation (rhetorical questions) from the poem.
a. Explain in your own words the point that each one makes.
Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life 3

b. Explain the metaphor in the following lines :
1. Oft a little morning rain ………………………………….
Foretells a pleasant day ……………………………………
2. Sometimes there are clouds ………………………………….
3. … the shower will make the roses bloom ………………………………….
4. Life’s sunny hours flit by ………………………………….

c. Pick out four examples of personification. Write what is personified in each :
1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….
4. ………………………………….

d. ‘And calls our Best away’ is a gentle way of expressing the unpleasant idea of a loved one dying. It is an example of euphemism. Think and write down 3 or 4 ways in which we can express the idea of ‘death’ in a tactful and gentle manner.
1. ………………………………….
2. ………………………………….
3. ………………………………….
4. ………………………………….

Question a.
Pick out two examples of interrogation (rhetorical questions) from the extract. Explain in your own words the point that each one makes.
Answer:

Interrogation Explanation
1. What though death at times steps in, And calls our Best away? If death, at times takes away the people we love most, we must accept it and hope for better times.
2. What though sorrow seems to win, O’er hope a heavy sway? It does not matter if we are overcome by sorrow and hope seems to be far away.

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

Question b.
Explain the metaphor in the following lines :

1. Oft a little morning rain ………………….
Foretells a pleasant day …………….
2. SometImes there are clouds……………..
3. … the shower wifi make the roses bloom …………..
4. life’s sunny hours flit by ……………

Question 1.
Oft a little morning rain
Foretells a pleasant day.
Answer:
If we have difficulties at some stage, there will be joyous times following it. Difficulties are implicitly compared to rain and joyous times to a pleasant day.

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

Question 2.
Sometimes there are clouds.
Answer:
Sometimes there are problems. Problems are implicitly compared to clouds.

Question 3.
……. the shower will make the roses bloom.
Answer:
The problems we face will make for better times ahead. Problems are implicitly compared to the showers of rain and better times Eire implicitly compared to roses blooming.

Question 4.
Life’s sunny hours flit by.
Answer:
The happy times of our life go by very quickly. Here, the happy times are implicitly compared to sunny hours.

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

Question c.
Pick out four examples of personification from the extract. Write what is personified in each.
Answer:

 1. ‘Death steps in.’ Death is personified.
 2. ‘Sorrow seems to win.’ Sorrow is personified.
 3. ‘Yet Hope again elastic springs, Unconquered though she fell.’ Hope is personified.
 4. ‘Can courage quell despair!’ Courage is personified.

Question d.
‘And calls our Best away’ is a gentle way of expressing the unpleasant idea of a loved one dying. It is an example of euphemism. Think and write down 3 or 4 ways in which we can express the idea of ‘death’ in a tactful and gentle manner.
Answer:

 1. The person has left for his heavenly abode.
 2. He/She has gone to meet his/her Maker.
 3. He/She has become the beloved of God.
 4. He/She has completed his work on this earth.

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

4. ‘…………. and that’s how I realised that courage and hope can help me overcome any major mishap/problem in life.’ Write an episode/experience from your own life that leads to the above conclusion.

Question 1.
‘…… and that’s how I realized that courage and hope can help me overcome any major mishap/ problem in life.’ Write an episode/experience from your own life that leads to the above conclusion.
Answer:
I am a lover of sports. My favourite game is football. I wanted to play in my school team, and right from the age of eleven, I had been practising very sincerely.

Then one unfortunate day, when I was twelve, I fell down the stairs of my building and fractured my leg , badly. I was devastated. How could I play my favourite game? How could I make it to the team? Would my leg ever become completely alright again? Would I be I able to run around and kick the ball as before? I felt that my world had ended.

This was the time when my family gave me their full support. My grandparents helped me to while away the long hours; my parents made nutritious food for me and saw to the medical treatment. My sister, who is four years older than me, gave me sound advice and courage. She understood what I was going through.

She told me of various people who had suffered terrible disasters and had risen I above them. She brought me videos of umpteen cases where the mind had won over the body. She made me read biographies of achievers like Wilma Rudolph and Sudha Chandran. She made me do my exercises regularly and keep in touch with my sport. Slowly but surely, I regained courage and confidence.

Believe it or not, two years later I made it to my football team! My doctor and my family said that it was optimism and a positive attitude that had helped me recover completely. And that’s how I realized that courage and hope can help me (or anybody) overcome any major mishap/problem in life.

5. Read: ‘The Psalm of Life’ – a poem by H. W. Longfellow.

English Kumarbharati 9th Digest Chapter 1.1 Life Additional Important Questions and Answers

Warming Up:

Question 1.
It is possible to feel both kinds of emotions at the same time. Have you experienced it? Try to describe such a situation in short.
(An example is given below.)
Answer:
Yes, I have experienced it. Once, when I stood first in class and got excellent marks in Science and Maths, my parents gave a party. All my friends were also present. My father gave a speech praising me. At that time, I was happy as well as embarrassed.

Read the following extracts carefully and complete the activities :

Simple Factual Activity :

Question 1.
Say whether the following statements are True or False :
Answer:

 1. The sages say that life is a dark dream. True
 2. The clouds of gloom are permanent. False
 3. We must enjoy the happy hours of our life. True
 4. Life’s sunny hours flit by quickly. True

Complex Factual Activities :

Question 1.
What do the sages say?
Answer:
The sages say that life is a dark dream.

Question 2.
What does the rain often foretell?
Answer:
The rain often foretells a pleasant day.

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

Question 3.
What should we do during joyful times in life?
Answer:
We should enjoy the joyful times of our life gratefully and cheerfully.

Question 4.
Complete the following :
We should not be unhappy when we have difficulties because
Answer:
We should not be unhappy when we have difficulties because these difficulties are temporary. If we have difficulties at some stage in our lives, there will be joyous times following it later.

Activities based on Poetic Devices :

Question 1.
Pick out an example of interrogation (rhetorical question) from the extract. Explain j in your own words the point that it makes.
Answer:

Interrogation Explanation
If the shower will make the roses bloom, Oh, why lament its fall? If a little rain helps the roses to flower, we should not feel unhappy about it. This means that we must not express regret for the difficulties we face in life.

Simple Factual Activity :

Complete the following :
(The answers are given directly and underlined.)

1. One should bear the day of trial courageously and fearlessly.
2. The wings of hope are golden and buoyant, (strong, elastic)

Complex Factual Activity :

Question 1.
Does sorrow actually win over hope, according to the poet?
Answer:
No. Though hope is temporarily defeated, it springs up again and helps us to bear the days of trials.

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

Question 2.
Who does ‘Our Best’ refer to?
Answer:
‘Our Best’ refers to those whom we love and cherish the most.

Question 3.
Why are the wings of hope ‘golden’?
Answer:
Gold is the colour of optimism. The wings of hope are golden because hope helps us bear up with
our problems and suppress despair.

Activities based on Poetic Devices :

Question 1.
Write an appreciation of this poem. With the help of given points in paragraph format :
Note: The point format given for Appreciation of Poem is for easy understanding. However, it is to be written in I the form of a paragraph in the examination.
Answer:
Point Format
(for understanding)

 • Title: Life
 • Poet: Charlotte Bronte
 • Rhyme Scheme: abeb in the first stanza, and abab in all the remaining stanzas.
 • Figures of Speech: ‘What though death at times steps in’. The figure of speech is Personification, Death is given the human quality of ‘stepping in’.
 • The other important figures of speech are Metaphor and Interrogation (Rhetorical Questions).
 • Theme/Central idea: This is a motivating and optimistic poem. The poet says that the bad things of life are transient, and good things invariably follow them.
 • Hope will rescue us and help us to bear our trials, even during times of great adversity. We must be optimistic, and have the courage to overcome any mishaps or problems.

Maharashtra Board Class 9 English Kumarbharati Solutions Chapter 1.1 Life

Paragraph Format:

The poem ‘Life’ is by Charlotte Bronte. It is a motivating and optimistic poem. The Rhyme Scheme is abeb for the first stanza and abab in all remaining stanzas. There are many figures of speech e.g. Personification ‘What though death at times steps in’. Here, death is given the human quality of ‘stepping in’. The other important figures of speech are Metaphor and Interrogation (Rhetorical Questions).

The poetess says that the bad things of life are temporary. Good things invariably follow it. Even during times of great adversity, hope will rescue us and help us to bear our trials. We must look at the positive side of life, and have the courage to overcome any mishaps or problems. The poem makes one feel good and is easy to understand.

Maharashtra State Board Class 9 English Solutions

Maharashtra State Board Class 6 Hindi Sulabhbharati Solutions

Balbharati Solutions for Class 6 Hindi Sulabhbharati Digest Answers Maharashtra State Board | Std 6 Hindi Digest Pdf

Hindi Digest Std 6 Maharashtra Board | 6th Std Hindi Digest Pdf

6th Standard Hindi Digest Pdf | Std 6 Hindi Digest Pdf

Hindi Digest Std 6 Maharashtra Board पहली इकाई

6th Std Hindi Digest Pdf दूसरी इकाई

Maharashtra State Board Class 6 Textbook Solutions